RECKITT BENCKISER – GLOBAALNE PRIVAATSUSTEATIS

Tere tulemast lugema kontserni Reckitt Benckiser globaalset privaatsusteatist („privaatsusteatis“).

Kohustume kaitsma teie privaatsust. See privaatsusteatis kehtib üle maailma kõigi meie kaubamärkide puhul ja selgitab, kuidas me üle kogu maailma teie isikuandmeid kogume, kasutame, avaldame ja kaitseme ning austame kõiki teie õigusi, mis tulenevad teie kohalikest seadustest.

Sõna „meie“ tähistab selles privaatsusteatises kõiki kontserni Reckitt Benckiser kuuluvaid ettevõtteid.  Kuna see privaatsusteatis kehtib globaalselt, võib riigiti esineda erandeid selles osas, kuidas me teie andmeid kogume, kasutame või avaldame. Sellisel juhul teavitame teid teie riigis kehtivatest spetsiifilistest töötlustoimingutest.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Reckitt Benckiser Group plc (registrijärgse aadressiga 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, United Kingdom, Europe) või teie riigis asuv Reckitt Benckiseri ettevõte.  Sellel veebisaidil kogub, töötleb ja jagab teie isikuandmeid ettevõte: [INSERT] (registrikood: [INSERT]) aadressiga [INSERT].

Lisateavet meie, meie kohalike ettevõtete, meie kaubamärkide ja teie jurisdiktsioonis esindatuse kohta leiate aadressilt www.rb.com.

Sõnaseletused

„Isikuandmed" on mis tahes teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga. See on laiem kui lihtsalt privaatsed või isiklikud andmed ning hõlmab muuhulgas ka nt teie nime, sünnikuupäeva ja meiliaadressi.

„Tundlik isiklik teave“ tähendab mis tahes isiklikku teavet, mis on seotud inimese rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, usuliste või filosoofiliste veendumuste, ametiühingusse kuulumise, isiku ainuomase tuvastamise eesmärgil töödeldavate geneetiliste või biomeetriliste andmete, terviseandmete, isiku suguelu või seksuaalse sättumusega. Samuti hõlmab see teavet isiku kuritegude või süüdimõistvate kohtuotsuste kohta ning mis tahes muud teavet, mida loetakse asjakohaste andmekaitseseaduste mõistes tundlikuks.

Teemad

 1. Meie privaatsusteatise ulatus
 2. Õige ja seaduslik töötlemine
 3. Kuidas me teie isikuandmeid hangime
 4. Mis eesmärkidel me võime teie isikuandmeid kasutada
 5. Kellele me võime teie isikuandmeid avaldada
 6. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme
 7. Teie valikuvõimalused otseturunduse osas
 8. Teie õigused
 9. Kaebused
 10. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame
 11. Lapsed
 12. Andmete edastamine teistesse riikidesse
 13. Kuidas meiega ühendust võtta
 14. Selle privaatsusteatise muudatused

1.                   Meie privaatsusteatise ulatus

Meie privaatsusteatis kehtib kõigile isikuandmetele, mida me kogume, kasutame, jagame või muul viisil töötleme oma äritegevuse käigus (nii võrgus kui võrguväliselt), kus on see privaatsusteatis näidatud, lingitud või sellele viidatud, sh:

Selles dokumendis kasutame oma võrgupõhiste tegevuste kohta sõna „Saidid“ ja meie võrguväliste tegevuste kohta sõna „Teenused“.

Tuletame meelde, et meie saidid võivad sisaldada hüperlinke kolmanda poole veebisaitidele, rakendustele jne, mis pole meie kontrolli all ja millele see privaatsusteatis ei kehti. Me ei vastuta selliste kolmanda poole veebisaitide, rakenduste jms sisu ega tegevuse eest. Kuna kolmandad pooled võivad koguda teie isikuandmeid, soovitame lugeda nende privaatsuspoliitikast, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse.

Meie veebisaitidel kasutatakse küpsiseid. Selle kohta leiate lisateavet meie küpsiste eeskirjast [insert hyperlink].

Lugege meie saite või teenuseid kasutades alati ka meie kasutustingimusi.

2.                   Õige ja seaduslik töötlemine

Mõnel juhul, kui kohalik seadus seda nõuab, võime teilt paluda selgesõnalist nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil.

Kogume, kasutame, avalikustame ja töötleme teie isikuandmeid ainult siis, kui see on õige ja seaduslik.

Kui te ei soovi meile oma isikuandmeid esitada, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teie nõutud tooteid ja teenuseid.

3.                   Kuidas me teie isikuandmeid hangime?

Otse teilt saadud isikuandmed

Esiteks võime saada teie isikuandmeid otse teilt, nt kui tellite uudiskirja, registreerute meie saitidel, ostate meilt tooteid, täidate küsimustiku, saadate kommentaari või päringu, postitate meie sotsiaalmeedialehtedele, tellite otseturunduse jne.

Nii kogutud isikuandmed võivad muuhulgas olla:

Automaatselt kogutud isikuandmed

Teiseks võidakse mõningaid isikuandmeid koguda automaatselt, kui külastate või kasutate meie saite (ja saite, mida meie kolmandast poolest teenusepakkujad pakuvad meie nimel), nt meie veebisaitidel küpsiste ja muude tehniliste vahenditega kogutud andmed (nt veebianalüüsi tööriistad ja veebimajakad). Lugege täpsemalt meie küpsiste eeskirjast [insert hyperlink], kuidas me kasutame küpsiseid ja muid automaatseid andmekogumisvahendeid.

Nii kogutud isikuandmed võivad muuhulgas olla:

Muudest allikatest saadud isikuandmed

Viimaks võime koguda teie isikuandmeid ka muudest allikatest, kui olete andnud nõusoleku selliseks andmete kogumiseks ja edastamiseks neist allikatest. Need muud allikad võivad olla:

Nii kogutud isikuandmed võivad muuhulgas sisaldada teavet teie huvialade (nt harrastused ja lemmikloomad), tarbija- ja turu-uuringute andmete ning ostukäitumise kohta ja avalikult kättesaadavaid andmeid või tegevusi, nt blogid, videod, postitused internetis ja kasutaja loodud sisu.

4.                   Mis eesmärkidel me võime teie isikuandmeid kasutada

Võime teie isikuandmeid kasutada oma äritegevuses, nt:

Teie kohalik seadusandlus võib nõuda, et sätestaksime selles privaatsusteatises õigusliku aluse, mille põhjal me teie isikuandmeid töötleme. Sellistel juhtudel on meiepoolne teie isikuandmete kasutamine seadusega lubatud, kuna:

Võime luua isikuandmetest anonüümseid andmekirjeid, jättes välja sellise teabe (nt teie nimi), mis võimaldaks andmeid siduda teie isikuga. Kasutame selliseid anonüümseid andmeid oma toodete ja teenuste analüüsimiseks. Jätame endale õiguse kasutada anonüümseid andmeid mis tahes otstarbeks ja avaldada neid kolmandatele pooltele, muuhulgas omal äranägemisel meie uuringupartneritele.

5.                   Kellele me võime teie isikuandmeid avaldada

Kontsernisisene jagamine

Teie isikuandmeid võidakse selles privaatsusteatises loetletud eesmärkidel jagada meie kontserni ettevõtete ja kaubamärkide vahel. Nagu eelpool märgitud, reguleerib see privaatsusteatis teie isikuandmete kasutamist kõigi nende ettevõtete ja kaubamärkide poolt.

Soovi korral on saadaval nimekiri meie kontserni ettevõtete ja kaubamärkidega (koos kontaktandmetega), kellega me võime teie andmeid selles privaatsusteatises nimetatud eesmärkidel jagada.

Kolmandast poolest teenusepakkujad

Me võime teie isikuandmeid jagada usaldusväärsete kolmandast poolest teenusepakkujatega, kes tegutsevad meie nimel, nt turundusagentuurid, turu-uuringute ettevõtted, e-kaubanduse tarnepartnerid, tarkvara- ja muude IT-teenuste pakkujad, RB tooteid müüvad kaupmehed, kõnekeskused, maksete töötlejad jne. Need kolmandast poolest teenusepakkujad ei tohi teie isikuandmeid kasutada muuks kui meie tellitud teenuste pakkumiseks või muul viisil vastavalt meie juhistele.

Muud usaldusväärsed kolmandad pooled

Võime jagada teie isikuandmeid ka teiste usaldusväärsete kolmandate pooltega, nt meie äripartnerid, reklaamijad (kui meil on selleks luba) ja andmevahetused, et saaksime teile pakkuda isikupärastatud sisu, sh asjakohasemaid reklaame toodete ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda. Need kolmandad pooled võivad teie seadmes kasutada enda küpsiseid, veebimajakaid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda teile RB veebisaitide külastamise ajal kohandatud sisu ja reklaami.

Meie veebisaidid ja/või rakendused võivad pakkuda teile ka võimalust logida sisse suhtlusvõrgustiku või muu kolmanda poole kontoga. Sellise sisselogimisvõimaluse näide on sisenemine Facebooki kontoga. Kui sisenete mõnele meie saidile oma suhtlusvõrgustiku või muu kolmanda poole kontoga, võib meil olla võimalik koguda teie loal teavet sellest suhtlusvõrgustikust või muust kolmanda poole saidist. Sisselogimisfunktsioon võib teie autentimiseks edastada teavet (nt teie kasutajanimi ja parool) ka suhtlusvõrgustikku või kolmanda poole saidile. Suhtlusvõrgustik või kolmanda poole sait võib koguda ka automaatset teavet, nt teie IP-aadress, teie brauseri ja seadme andmed ning meie saidil avatava veebilehe aadress. Ühtlasi võib sisselogimisfunktsioon paigaldada ja lugeda selle kolmanda poole küpsiseid, mis võivad sisaldada unikaalset tunnust, mille see suhtlusvõrgustik või muu kolmanda poole sait teile määrab. Sisselogimisfunktsioon ja selle kasutamine reguleeritud funktsiooni pakkuva poole privaatsuseeskirjade ja tingimuste, mitte käesoleva privaatsusteatisega.

Ülevõtmised

Kui teine ettevõte omandab täielikult või osaliselt meie ettevõtte, äritegevuse või varad, võib see ettevõte omandada ka täielikult või osaliselt meie kogutud isikuandmeid ning võtab üle selles privaatsusteatises kirjeldatud isikuandmeid puudutavad õigused ja kohustused. Meie ebatõenäolise maksejõuetuse või pankroti korral võidakse teie isikuandmed asjakohaste seaduste kohaselt ettevõtte varana üle anda.

Vajalik avalikustamine

Me võime teie isikuandmeid avaldada, kui see on meie arvates heas usus vajalik või mõistlik meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks:

6.                   Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

Me hindame teie usaldust.

Oleme rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu ning kõigi muude ebaseaduslike töötlusviiside eest.

Kasutame tundliku isikliku teabe kogumisel ja edastamisel mitmesuguseid täiendavaid turbetehnoloogiaid ja -protseduure, et aidata teie andmeid kaitsta.

Teie esitatud isikuandmeid säilitatakse arvutisüsteemides, mis asuvad kontrollitud juurdepääsuga rajatistes. Sinna on juurdepääs ainult piiratud arvul isikutel, kellel on seda vaja oma ülesannete täitmiseks ja teie tellitud teenuste pakkumiseks.

Kui töötleme internetis väga konfidentsiaalset teavet (nt krediitkaardinumbrid), kaitseme seda krüptimise teel.

7.                   Teie valikuvõimalused otseturunduse osas

Võime teile perioodiliselt saata tasuta uudiskirju, uuringuid, pakkumisi ja muid meie toodete ja teenustega seotud reklaammaterjale, mis on meie arvates teile kasulikud – kui olete valinud selliste teadete saamise meili või muude elektrooniliste kanalite kaudu (kui selline nõusoleku andmine on teie kohalike seadustega nõutav).

Kui te ei soovi sellist infot rohkem saada, võite alati sellest loobuda, järgides meie otseturundusmeilides olevaid loobumisjuhiseid või võttes meiega otse ühendust (meie kontaktandmed leiate allpool jaotisest „Kuidas meiega ühendust võtta“).

Kui asjakohased seadused seda lubavad, võime teile saata teenuseteateid oma privaatsusteatise uuenduste kohta (isegi siis, kui olete meie turundusinfo saamisest loobunud).

8.                   Teie õigused

Olenevalt asukohast võib teil oma isikuandmete suhtes olla mitmesuguseid õigusi. Eelkõige võib teil olla õigus:

Lisaks võime teatud juhtudel töödelda teie isikuandmeid automaatses otsustusprotsessis, sh profiilide koostamisel. See võib hõlmata andmete segmentimist ja kohandamist, et saaksime oma kommunikatsiooni ja tooted viia vastavusse teie hinnanguliste vajadustega. Olenevalt asukohast võib teil olla õigus taotleda, et teie andmeid ei kasutataks automaatses otsustusprotsessis, sh profiilide koostamisel.

Kui soovite neid õigusi kasutada või kontrollida, kas need kehtivad teile, klõpsake siia päringuvormi täitmiseks ja esitamiseks. Samuti võite meiega ühendust võtta, kasutades kontaktadmeid jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta“.

9.                   Kaebused

Kui te pole rahul sellega, kuidas me oleme käsitlenud teie isikuandmeid või teie esitatud privaatsuspäringut või -taotlust, on teil õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele.

10.                Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Säilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on mõistlikult vajalik selles privaatsusteatises sätestatud eesmärkide või meile kehtivate seadus- või regulatiivsete nõuete täitmiseks.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse:

 

11.                Lapsed

Enamik meie saite pole suunatud lastele ja me nõuame, et alla 16-aastased lapsed ei esitaks meie saitidel isikuandmeid.

Kui olete lapsevanem või seaduslik hooldaja, kelle alla 16-aastane laps on registreerunud mõnel meie saidil või kes teie arvates on muul viisil meile edastanud isikuandmeid, võtke meiega ühendust (kontaktid on allpool jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta“), et lasta need andmed kustutada. Laste poolt vabatahtlikult meilitsi, foorumites, vestlustes jne edastatud teavet võivad teised pooled kasutada soovimatute meilide koostamiseks. Julgustame vanemaid ja seaduslikke hooldajaid selgitama lastele, kuidas kasutada internetti turvaliselt ja vastutustundlikult.

Olenevalt teie asukohast ja sellest, kas kohalikud seadused seda lubavad, võime koguda teavet teie laste kohta, et pakkuda teile asjakohast teavet meie toodete ja teenuste kohta.

12.                Andmete edastamine teistesse riikidesse

Teie isikuandmed võidakse edastada teistesse riikidesse või neid töödelda teistes riikides, kus isikuandmete töötlemist reguleerivad seadused võivad olla teie asukohariigiga võrreldes leebemad (sh väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvad jurisdiktsioonid).

Kui kohalikud seadused seda nõuavad, rakendame sellisel juhul teie isikuandmete kaitsmiseks sobivaid meetmeid. Olenevalt vastavaid isikuandmeid eksportiva RB üksuse asukohast võib selliseks meetmeks olla andmete saajaga sõlmitud andmeedastuse leping, mille aluseks on Euroopa Komisjoni kinnitatud tüüptingimused. Kui oleme seadusega selleks kohustatud, saab meilt taotleda selliste andmeedastuste üksikasjalikumaid andmeid ja lepingute koopiaid.

Meie saite ja teenuseid kasutades annate selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete selliseks edastamiseks ja töötlemiseks (kohalike seadustega nõutavas ulatuse ja kehtivusega).

13.                Kuidas meiega ühendust võtta

Meil on hea meel teilt tagasisidet saada. Kui teil on kommentaare, küsimusi või kaebusi selle privaatsusteatise või selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, või soovite kasutada oma asukohas kehtivaid õigusi (toodud eespool jaotises „Teie õigused“), saate meiega ühendust võtta, saates meili aadressil PrivacyOffice@rb.com.

Samuti võite meile kirjutada aadressil:

RB Global Privacy Office
Turner House
103-105 Bath Road
Slough, SL1 3UH
United Kingdom

14.                Selle privaatsusteatise muudatused

Seda privaatsusteatist muudeti viimati [●] mais 2018. See dokument on teile mõeldud teavitus, mitte meievaheline leping. Aeg-ajalt võime seda muuta. Kui teeme privaatsusteatises muudatusi, uuendame selle ülaosas asuvat läbivaatamise kuupäeva. Kui tegu on oluliste muudatustega, anname sellest teile teada. Uus muudetud privaatsusteatis hakkab kehtima alates läbivaatamise kuupäevast. Veenduge alati, et oleksite tutvunud privaatsusteatise uusima versiooniga.