Presto

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Všeobecne
Reckitt Benckiser Corporate Services, 103-105 Bath Road, Berkshire, England, Registration 4027682, a jej pridružené spoločnosti (ďalej len „Reckitt Benckiser“) rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi webové stránky spoločnosti Reckitt Benckiser alebo odpovie na jej interaktívne inzeráty a iné správy. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov určuje, ktoré osobné údaje osôb, ktoré navštívia tieto webové stránky a odpovedia na inzeráty, resp. iné správy a iné informácie, budú spracovávané, poskytované, prípadne sprístupňované, účel ich spracovania a spôsob, akým sa budú tieto osobné údaje a informácie využívať. Toto vyhlásenie Vám poradí, čo máte robiť, ak nechcete, aby boli Vaše osobné údaje, z dôvodu, že ste navštívili webové stránky spoločnosti Reckitt Benckiser, resp. odpovedali na naše inzeráty a iné správy, spracovávané, poskytované, prípadne sprístupňované.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže meniť, preto by ste mali túto stránku navštevovať pravidelne, aby ste si boli istí, že ste oboznámení s aktuálnym znením vyhlásenia o ochrane osobných údajov a že s ním súhlasíte.

 

Osobné údaje

 

Vaše osobné údaje, t.j. Vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu (ďalej len „osobné údaje“) nebudú spracovávané, poskytované, sprístupňované v zmysle nižšie uvedeného bez Vášho súhlasu.

 

Ak  poskytnete svoje osobné údaje spoločnosti Reckitt Benckiser, môžeme sa Vás opýtať, či od nás chcete v budúcnosti dostávať informácie, ako napríklad informačné bulletiny, e-maily alebo iné informácie. Môžete sa rozhodnúť, že nechcete dostávať takéto informácie. Okrem toho, že Vám bude spoločnosť Reckitt Benckiser poskytovať služby a informácie, ktoré požadujete, Vaše osobné údaje bude spoločnosť Reckitt Benckiser používať aj na to, aby získala informácie, akým spôsobom využívate webové stránky spoločnosti Reckitt Benckiser a jej výrobky. Tieto informácie budú spoločnosti Reckitt Benckiser slúžiť napríklad na zlepšenie dizajnu jej produktov, webových stránok a reklám (ďalej len „Účel spracovania osobných údajov“).

 

Vami poskytnuté osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou Reckitt Benckiser (Slovak Rebublic), spol. s r.o., so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Prevádzkovateľ”).

 

Okrem osobných údajov, ktoré boli Vami poskytnuté Prevádzkovateľovi, je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať Vaše zverejnené osobné údaje a osobné údaje, ktoré mu budú sprístupnené inou osobou na základe Vášho súhlasu.

 

Poskytnutie súhlasu so spracovaním, poskytovaním a sprístupňovaním Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Vaše osobné údaje budú spracovávané, poskytované a sprístupňované v rozsahu potrebnom pre splnenie Účelu spracovania osobných údajov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje, t.j. môže ich odovzdať na spracovávanie spoločnosti Reckitt Benckiser (ďalej len „Iný prevádzkovateľ“).

 

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené, t.j. môžu byť oznámené alebo môže byť umožnený prístup k ním tým spoločnostiam, ktoré spolupracujú so spoločnosťou Reckitt Benckiser (ďalej len „Príjemcovia osobných údajov“).

 

Vaše osobné údaje nebudú zverejňované, t.j. nebudú publikované, uverejňované alebo vystavované na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejne vyhlásené, uvedené vo verejnom zozname, registri alebo operáte, umiestnené na verejnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste.

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, t.j. do štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie.

 

Ak nechcete, aby boli Vaše osobné údaje spracovávané, poskytované a sprístupňované v rozsahu Účelu spracovania osobných údajov, neposkytujte nám ich, prosím.

 

Svoje práva vyplývajúce z § 20 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov si môžete uplatniť formou písomnej žiadosti zaslanej Prevádzkovateľovi na vyššie uvedenú adresu jeho sídla alebo formou e-mailu na emailovej adrese Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o. Drienova 3, 821 08  Bratislava.

 

V prípade, ak poskytnete Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, vyjadríte tým súhlas so spracovaním, poskytovaním a sprístupňovaním Vašich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a v rozsahu potrebnom pre splnenie Účelu spracovania osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby splnenia Účelu spracovania osobných údajov, najdlhšie do 5  rokov odo dňa jeho poskytnutia. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

Poskytnutím svojich osobných údajov Prevádzkovateľovi prehlasujete, že osobné údaje, ktoré ste mu poskytli sú pravdivé.

  
Deti
Prevádzkovateľ nemá v úmysle spracováva, poskytovať, sprístupňovať, zverejňovať osobné údaje osôb mladších ako osemnásť rokov (ďalej len „dieťa“).

 

Prevádzkovateľ a spoločnosť Reckitt Benckiser si týmto dovoľuje požiadať deti, aby Prevádzkovateľovi neposkytovali svoje osobné údaje.

 

Ak dieťa poskytne osobné údaje Prevádzkovateľovi, jeho rodič alebo opatrovník sa môže na Prevádzkovateľa obrátiť písomne na vyššie uvedenej adrese Prevádzkovateľa alebo formou e-mailu na emailovej adrese Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o. Drienova 3, 821 08  Bratislava, a požiadať ho o prípadnú likvidáciu týchto osobných údajov.


Neosobné údaje zbierané automaticky

V niektorých prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať, poskytovať alebo sprístupňovať informácie o Vás, ktoré nepatria do kategórie osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Napríklad ide o údaje súvisiace s typom používaného internetového prehliadača, resp. typom operačného systému počítača a názvom domény, z ktorej ste prešli na webovú stránku spoločnosti Reckitt Benckiser alebo inzerát. Tieto údaje sú používané pre účely lepšieho pochopenia záujmov našich zákazníkov a zdokonalenia podnikateľskej činnosti a webových stránok spoločnosti Reckitt Benckiser.


Údaje, ktoré môžu byť automaticky uložené na pevný disk Vášho počítača

Po zobrazení niektorej našej stránky alebo inzerátov môže spoločnosť Reckitt Benckiser uložiť na Váš počítač určité údaje. Tieto údaje môžu mať podobu „cookie“ alebo podobného súboru, ktorý nám umožní prispôsobiť stránku alebo inzerát na mieru Vašim záujmom a preferenciám. V prípade väčšiny internetových prehliadačov sa môže „cookies“ z pevného disku počítača vymazať. Prijímanie všetkých „cookies“ sa môže blokovať alebo nastaviť varovné upozornenie pred uložením „cookies“ na počítač. Preštudujte si prosím návod alebo pomocníka na používanie Vášho prehliadača, kde nájdete viac informácií o týchto funkciách. Nezabudnite, že vymazanie alebo blokovanie „cookies“ môže narušiť plnohodnotné využívanie našej stránky.

 

Koho kontaktovať

Ak ste poskytli osobné údaje prostredníctvom stránky spoločnosti Reckitt Benckiser, interaktívneho inzerátu alebo inej správy Prevádzkovateľovi a chcete požiadať o likvidáciu týchto osobných údajov, obráťte sa na Prevádzkovateľa s písomnou žiadosťou na vyššie uvedenej adrese Prevádzkovateľa alebo formou e-mailu na emailovej adrese Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o. Drienova 3, 821 08  Bratislava a požiadať ho o likvidáciu týchto osobných údajov.

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí od 10.03.2008.

Ó  2001-2008 Reckitt Bencklser Corporate Services Limited Všetky práva vyhradené.