Terms and Conditions

GEBRUIKSVOORWAARDENEN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 

De toegang tot en het gebruik van deze site zijn onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden, kan u deze website niet gebruiken.

Reckitt Benckiser kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. U dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken, om de huidige voorwaarden waaraan u moet voldoen te raadplegen.

Deze website wordt beheerd door Reckitt Benckiser N.V. (hierna Reckitt Benckiser), in samenwerking met haar moedermaatschappij Reckitt Benckiser plc en andere dochterondernemingen van Reckitt Benckiser plc. De maatschappelijke zetel van Reckitt Benckiser is gevestigd te 1070 Brussel (België), Researchdreef 20.  Reckitt Benckiser is ingeschreven in het ondernemingsregister onder nummer 0402.184.269 en BTW BE.402.184.269.

Reckitt Benckiser staat voor deze site en de inhoud die erop voorzien wordt een niet-exclusief, niet overdraagbaar en beperkt recht van toegang, gebruik en weergave toe voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, vooropgesteld dat u volledig voldoet aan de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden. U mag bijgevolg de inhoud van deze site  onder meer niet vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden, wijzigen, overdragen, opnieuw uitgeven of corrigeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reckitt Benckiser. Het gebruik van of de toegang tot deze website kan op geen enkele wijze leiden tot de overdracht van eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten. Integendeel, alle rechten,  eigendomsrechten en belangen met betrekking tot alle aspecten van deze site blijven uitsluitend eigendom van Reckitt Benckiser en de ondernemingen die deel uitmaken van de groep Reckitt Benckiser.

De informatie die op deze site verstrekt wordt, heeft enkel betrekking op de producten of diensten die verkocht of verstrekt worden door Reckitt Benckiser. Deze informatie bevat de gegevens opgesomd in overeenstemming met de publicatieverplichting genoemd in Bijlage VII, punt D. Verordening (EG) Nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia (Pb. Nr. L 104/1 van 8 april 2004).

Noch Reckitt Benckiser noch de leden van de groep Reckitt Benckiser kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade, gevolgschade of of welke schade dan ook ontstaan door: (a) de mogelijkheid (of onmogelijkheid) om deze site te bezoeken, (b) het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) gelijk welke inhoud van deze site of (c) de inhoud van gelijk welke site(s) die "gelinkt" zijn naar deze site. Indien u ontevreden bent met enig deel van onze website is uw enig verhaal de stopzetting van het gebruik van onze website.

Noch Reckitt Benckiser, noch enige van haar licentienemers, dienstverleners of leveranciers waarborgen dat deze website of enige functie van deze website ononderbroken of foutloos zal functioneren, dat deze Website of de servers die deze Website beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen. Ieder product, inhoud of materiaal opgeladen of anders verkregen door het gebruik van deze Website wordt verkregen op uw eigen risico en u alleen zal de verantwoordelijk dragen voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens dat voortvloeit uit het opladen van dergelijk product, inhoud of materiaal. Reckitt Benckiser kan niet instaan voor eventuele kosten betreffende alle vormen van onderhoud, tussenkomst, herstelling of wijziging die noodzakelijk zou zijn. Deze uitsluitingen zijn van toepassing in de ruimste door de wet toegelaten mate.

U stemt ermee in Reckitt Benckiser, Reckitt Benckiser Plc. of iedere andere vennootschap verbonden aan Reckitt Benckiser Plc. evenals hun bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers te vergoeden, vrijwaren en, indien wij hiervoor kiezen, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten) voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van onze website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk of het gebruik door enige andere gebruiker van enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een persoon of entiteit.

Reckitt Benckiser houdt zich voor om namen, logo's of merktekens die op deze site verschijnen enkel te gebruiken in de domeinen waarin Reckitt Benckiser of de ondernemingen verbonden aan Reckitt Benckiser plc. hiervoor toestemming hebben op grond van voorlopige en gedeponeerde handelsmerken of vergunningen, of op andere wijze. Om twijfelgevallen te vermijden houdt Reckitt Benckiser zich voor geen gebruik te maken van namen, logo's of merken in domeinen waarin het bedrijf hiervoor geen toestemming heeft, en in deze domeinen geen producten en/of diensten te verstrekken of aan te bieden die deze namen, logo's of merken dragen. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of van gelijk welke andere inhoud van deze site is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming ten strengste verboden.

Elk geschil dat verband houdt met onderhavige site, met inbegrip van geschillen betreffende inbreuken op deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze website of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden enkel bij rechtbanken te Brussel (België) aanhangig kan worden gemaakt

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de erin opgenomen materie.  Brasso, Calgon, Calgonit, Ca Va Seul, Cillit Bang, Destop, Harpic, Jex, Silvo, St Marc, Vanish, Vitroclen, Woolite zijn geregistreerde merken van de leden van de Reckitt Benckiser groep.

U kan ons contacteren per post op het voormeld adres of per e-mail EReception@reckittbenckiser.com.Terug naar boven


 
©  2001-2005 Reckitt Benckiser plc en dochterondernemingen.  Alle rechten voorbehouden