ВАЖНО ОФИЦИАЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

ВАЖНО ПРАВНО УВЕДОМЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ
Достъпът и използването на този и всички други сайтове на Рекит Бенкизер България ЕООД и дружества от неговата група („Рекит Бенкизер”), по-долу за краткост наричани „Сайт/Сайтове” се подчиняват на следните условия и приложимите закони.

 

Разглеждайки този Сайт, вие се съгласявате с неговите условия; ако не сте съгласни с условията на Сайта, не го разглеждайте.  Нашите Сайтове могат да съдържат допълнителни условия, които се прилагат при използването на конкретните Сайтове. В случай на конфликт между посочените тук условия и допълнителните условия на някой от нашите Сайтове, тези условия се прилагат с предимство.

 

„Рекит Бенкизер” си запазва правото да ревизира настоящите условия и/или да прекратява без предизвестие достъпа до Сайтовете по всяко време. Периодично трябва да посещавате Сайтове, за да проверявате актуалното към момента Правно Уведомление и други допълнителни условия, защото те имат обвързващ за Вас характер.

Можете да разглеждате този Сайт за лично развлечение и за получаване на информация. Можете да сваляте на един компютър или да отпечатвате всякакви материали от Сайта единствено за ваше собствено ползване – за нетърговски, образователни или частни цели.  Нямате право да разпространявате, изменяте, предавате или редактирате съдържанието на този Сайт без писменото разрешение на „Рекит Бенкизер”.  Не можете да поставяте препратки към този Сайт на сайтове на трети лица, без нашето предварително писмено разрешение.

 

Ако не е посочено друго, авторското право и другите права на интелектуална собственост за всички материали на Сайта (включително, но не само, снимки и графични изображения) са собственост на „Рекит Бенкизер” или неговите лицензодатели.  Права на собственост и права на интелектуална собственост не могат по никакъв начин да се считат прехвърлени на трета страна чрез използването на този Сайт или достъпа до него; всички права, права на собственост и участие във всяко отношение спрямо този Сайт остават собственост единствено на „Рекит Бенкизер” или на неговите лицензодатели.  Сайтовете на „Рекит Бенкизер” са защитени от законодателството свързано с авторските право и другите приложими закони.  Ако нарушите някое от условията в това Правно  Уведомление или условията на някой от Сайтовете, разрешението да ползвате Сайтовете се счита автоматично прекратено.  Запазени са всички права, които не са изрично предоставени с този документ.

 

Ако искате официално да се свържете с „Рекит Бенкизер” относно правен въпрос, моля обърнете се към местното дружество от групата на „Рекит Бенкизер”.  Корпоративният ни сайт reckittbenckiser.com съдържа списък на нашите местни дружества.


Материалите на този Сайт се предоставят “във вида, в който се намират”, без никакви гаранции, декларации или други условия от какъвто и да е вид.  „Рекит Бенкизер” не дава гаранции или декларации за точността или пълнотата на съдържанието на този Сайт или други сайтове, които имат препратки към този Сайт или към които този Сайт препраща.  „Рекит Бенкизер” си запазва правото да прави промени в съдържанието по всяко време без предизвестие.  Материалите на Сайта могат да са остарели и „Рекит Бенкизер” не поема задължение да актуализира тези материали.  Доколкото това е разрешено от закона, „Рекит Бенкизер” ви предоставя Сайта, без всякакви декларации, гаранции, условия и други подобни, които могат да имат някакво отношение към този Сайт, с изключение на настоящето Правно уведомление.

 

Сайтове, предназначени да предоставят информация за нашите медицински продукти или лицензирани лекарства, нямат за цел да предоставят медицински съвети или указания за употреба, а само обща информация, на която никой не следва да се  разчита за конкретна цел. Винаги се консултирайте с вашия лекар или фармацевт, ако се нуждаете от съвети за лечение на индивидуални състояния и за индивидуални потребности.

 

„Рекит Бенкизер” (включително всички дружества от неговата група и всички ръководители, директори, служители, акционери или представители на „Рекит Бенкизер” и дружествата от неговата група) не носи никаква отговорност за преки, косвени, случайни или наказателни вреди, възникнали в резултат на: (а) възможността (или невъзможността) за достъп до този Сайт, (б) използването (или невъзможността за използване) на някакво съдържание от този Сайт или (в) съдържанието на сайт/сайтове, препращащи към/от този Сайт. В допълнение, „Рекит Бенкизер” не поема гаранции, че този Сайт или сървърът, който го осигурява, нямат вируси или други вредни компоненти; вие (а не „Рекит Бенкизер”) поемате всички разходи за всякакво необходимо обслужване, ремонт или поправки, като всяко решение при съответно съдебно производство се ограничава само до парични обезщетения и не следва да включва други изисквания, освен разпореждането да се плати парична сума.

С акта на публикуване или прехвърляне на материал на този Сайт чрез интернет, вие гарантирате на „Рекит Бенкизер”, че материалът не е и няма да се третира като конфиденциален и като нечия собственост и давате съгласието си „Рекит Бенкизер” и дружествата от неговата група да използват вашето съобщение и/или материал за всякакви цели, включително възпроизвеждане, прехвърляне, публикуване, излъчване по електронни медии и изпращане.  „Рекит Бенкизер” не е длъжен да отговаря на съобщения, публикувани на този Сайт, нито да осигурява някакво възнаграждение за подобно съобщение и/или материал.  Молим да имате предвид, че видът на материалите, които могат да се публикуват на една интернет страница се определя приложимото национално законодателство; вие сте длъжни да не нарушавате такива закони, включително такива, забраняващи заплашителни, клеветнически, дискредитиращи, нецензурни, порнографски, неприлични или вулгарни материали, и не можете да публикувате материали, които могат да представляват или насърчава поведение, което може да се сметне за престъпление или противоречи на друг приложим закон.

 

„Рекит Бенкизер” няма възможност и не поема задължението да проверява съобщения или материали, публикувани на неговите Сайтове.  В същото време, „Рекит Бенкизер” си запазва правото, единствено по свое усмотрение, да премахва съобщения или материали, които смята за неприемливи по каквато и да е причина.

„Рекит Бенкизер” се стреми да използва имена, фирмени знаци или марки, появяващи се на този Сайт, в тези територии, в които той или дружествата от неговата група имат право да правят това, било по силата на очакващи регистрация или на регистрирани търговски марки, лицензи или други.  За да се избегне всякакво съмнение, „Рекит Бенкизер” няма да използва име, фирмен знак или марка на територия, в която няма право на това, и няма да доставя или да предлага да доставя продукти и/или услуги, носещи подобно име, фирмен знак или марка на такава територия.  Строго се забранява използването или злоупотребата с тези търговски марки или всякакво друго съдържание на този Сайт, освен според условията, посочени тук или в съдържанието на Сайта.

 

Използването на този Сайт във всяко отношение се подчинява на законите на Република Българските, независимо от избора на законови разпоредби.  Всякакви претенции или правни искове, които можете да имате по отношение на този Сайт, трябва да бъдат предявени в срок от 12 месеца от възникване на причината за такава претенция или иск.

Обратно горе