IMPORTANT LEGAL NOTICE

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍUPOZORNĚNÍ
Přístup a užívání těchto stránek a veškerých stránek Reckitt Benckiser (dále jen “Stránka/Stránky”) jsou upraveny následujícími smluvními vztahy a podmínkami a příslušnými platnými zákony. Zobrazením těchto Stránek vyjadřujete souhlas s uvedenými podmínkami; pokud s nimi nesouhlasíte, Stránky neužívejte.Naše Stránky mohou obsahovat další podmínky aplikovatelné na užívání těchto Stránek. V případě jakýchkoliv rozporů mezi podmínkami uvedenými v tomto upozornění a podmínkami uvedenými v jakýchkoliv našich Stránkách, budou rozhodné tyto podmínky. Reckitt Benckiser si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky a/nebo bez dalšího kdykoliv ukončit přístup na tyto Stránky. Doporučujeme čas od času kontrolovat tyto Stránky za účelem kontroly aktuální verze upozornění a dalších dodatečných podmínek, které jsou pro Vás závazné.

 

Tyto internetové stránky můžete prohlížet za účelem osobní zábavy a získávání informací pouze pro vlastní potřebu. Můžete stahovat na jeden počítač či tisknout jakékoliv dokumenty na těchto Stránkách pouze pro vlastní neobchodní, vzdělávací, soukromé či domácí účely. Nemůžete však distribuovat, upravovat, přenášet či měnit obsah těchto Stránek bez písemného svolení Reckitt Benckiser. Nemůžete odkazovat na tyto Stránky ze stránek třetí osoby bez našeho předchozího písemného svolení.

 

Ledaže by výslovně bylo uvedeno jinak, práva duševního vlastnictví k veškerým materiálům na této Stránce (zejména včetně fotografií a grafických zobrazení) jsou ve vlastnictví Reckitt Benckiser či nabyvatelů jeho licenčních práv. Přístupem k těmto Stránkám ani jejich užíváním se na třetí osoby nepřevádějí vlastnická práva ani práva duševního vlastnictví; veškerá práva, vlastnická i subjektivní práva na všechny aspekty těchto Stránek zůstávají ve výhradním vlastnictví Reckitt Benckiser či nabyvatelů jeho licenčních práv. Pokud porušíte jakékoliv podmínky tohoto upozornění či jakýchkoliv Stránek, Vaše oprávnění k užívání Stránek automaticky skončí. Jakákoliv práva zde výslovně neuvedená jsou vyhrazena.

 

Pokud si přejete formálně komunikovat s Reckitt Benckiser ohledně právních záležitostí, kontaktujte, prosím, lokální společnost Reckitt Benckiser. Naše korporátní stránky reckittbenckiser.com obsahují seznam lokálních společností.

 

Materiály na této Stránce jsou ve stavu “jak stojí a leží”, bez jakýchkoliv podmínek, záruk, prohlášení či jiných náležitostí jakéhokoliv druhu. Reckitt Benckiser neposkytuje žádná prohlášení či záruky za správnost či úplnost obsahu těchto Stránek či jakékoliv stránky/stránek odkazujících na tyto Stránky. Reckitt Benckiser může změnit jejich obsah kdykoliv bez dalšího oznámení. Materiály na této Stránce mohou být staršího data a Reckitt Benckiser se nezavazuje takové materiály aktualizovat. V rozsahu maximálně povoleném příslušnými zákony Reckitt Benckiser poskytuje tyto Stránky tak, že Reckitt Benckiser vylučuje veškerá prohlášení, záruky, podmínky či jiné náležitosti, které s výjimkou tohoto upozornění mohou být účinné ve vztahu k této Stránce.

 

Stránky, které poskytují informace o našich zdravotních výrobcích či léčivech nemají za účel poskytovat lékařské doporučení či návody k užívání, ale slouží pouze jako obecné informace, na které se nelze v jakýchkoliv jednotlivých konkrétních případech či z jakéhokoliv specifického důvodu spoléhat. Za účelem jakéhokoliv doporučení na léčení konkrétních obtíží či potřeb vždy kontaktujte lékaře či lékárníka.

 

Reckitt Benckiser (včetně veškerých jejích poboček a společníků, zaměstnanců, akcionářů či poskytovatelů Reckitt Benckiser a jejích poboček) neodpovídá za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, následné či represivní škody plynoucí z: (a) možnosti nebo nemožnosti přístupu na tyto stránky, (b) využívání (nebo nemožnosti využití) obsahu těchto stránek, (c) nebo propojených stránek. Společnost Reckitt Benckiser nezaručuje, že tyto internetové stránky ani server, na němž jsou provozovány, není napaden viry nebo jinými škodlivými komponenty; případné náklady veškerých z toho plynoucích oprav hradíte vy (a nikoliv společnost Reckitt Benckiser) a jakékoliv náhrady v jakýchkoliv řízeních budou omzeny výlučně na peněžité plnění a nebudou zahrnovat jakékoliv opatření či nařízení vůči kterékoliv straně jiné než nařízení uhradit peněžitou částku.

 

Umístěním nebo zasláním materiálů na tuto Stránku prostřednictvím internetu zaručujete Reckitt Benckiseru, že tyto materiály nebudou považovány za důvěrné ani chráněné autorskými právy a stávají se navždy výhradním vlastnictvím společnosti Reckitt Benckiser a jejích poboček. Zasláním nebo umístěním korespondence nebo materiálů na tyto internetové stránky souhlasíte s tím, že Reckitt Benckiser nebo jakákoliv z jejích poboček může tuto korespondenci a/nebo materiály použít k libovolnému účelu včetně reprodukce, přenosu, publikace, vysílání či písemné komunikace. Reckitt Benckiser není povinna odpovídat na korespondenci zaslanou na tyto Stránky ani Reckitt Benckiser není povinna za zaslanou korespondenci a/nebo materiály poskytovat odměnu. Vezměte, prosím, na vědomí, že materiály, které mohou být umísťovány na internetové stránky se řídí lokálními zákony; nesmíte porušovat jakékoliv takové zákony, včetně těch, které zakazují výhružné, hanlivé, pomlouvačné, obscénní, pornografické, nemravné či hrubě formulované materiály, nebo jakékoliv materiály, či umísťování takových materiálů, které by mohly představovat nebo podněcovat jednání považované za trestný čin nebo porušení jakéhokoliv zákona nebo předpisu.

 

Reckitt Benckiser není oprávněn ani nepřijímá žádnou odpovědnost za kontrolu korespondence nebo materiálů umísťovaných na tyto Stránky. Reckitt Benckiser si však vyhrazuje právo dle svého výlučného uvážení odstranit jakoukoliv korespondenci nebo materiály, které považuje z jakéhokoliv důvodu za nepřijatelné.

 

Reckitt Benckiser zamýšlí používat jména, loga či značky, které se objevují na těchto Stránkách, pouze v zemích, ve kterých je k tomu oprávněna nebo ve kterých jsou k tomu oprávněny její pobočky na základě registrovaných ochranných známek, i dosud neudělených, licencí apod. Pro upřesnění, Reckitt Benckiser nezamýšlí používat jména, loga či značky v zemích, ve kterých k tomu není oprávněna a do těchto zemí nebude dodávat ani nabízet produkty či služby nesoucí takové jméno, logo nebo značku. Užití nebo zneužití těchto ochranných známek či jiného obsahu uveřejněného na těchto internetových stránkách s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách nebo na těchto stránkách je přísně zakázáno.

 

Vaše užívání této Stránky se ve všech ohledech řídí zákony Anglie a Walesu bez ohledu na ustanovení volby zákona. Jakýkoliv spor či právní nárok v souvislosti s touto Stránkou musí být zahájen během 12 měsíců od vzniku takového sporu.