TÄHTIS JURIIDILISE TÄHENDUSEGA TEATIS

 

 

TÄHTIS JURIIDILISE TÄHENDUSEGA TEATIS

TÄHELEPANU!
Ligipääs käesolevale veebileheküljele ja kõigile Reckitt Benckiseri veebilehekülgedele (edaspidi määratletud kui “Veebileht/ Veebilehed”) ja nende kasutamine on allutatud alljärgnevatele sätetele ja tingimustele ja kõigile kohaldatavatele seadustele. Seda Veebilehte vaadates nõustute te selle tingimustega; kui te selle tingimustega ei nõustu, ärge vaadake seda Veebilehte. Meie Veebilehed võivad sisaldada täiendavaid sätteid ja tingimusi, mis on kohaldatavad nende Veebilehtede kasutamisele. Juhul kui esineb mingi vastuolu käesolevas dokumendis sisalduvate sätete ja tingimuste ja ükskõik millise meie Veebilehe täiendavate tingimuste vahel, on käesolevad tingimused prioriteetsemad. Reckitt Benckiser jätab endale õiguse igal ajal neid sätteid ja tingimusi redigeerida ja/või ette teatamata lõpetada ligipääs Veebilehtedele. Te peaksite aeg-ajalt Veebilehed üle vaatama, et kontrollida sel hetkel kehtivat Juriidilise tähendusega teatist ja teisi täiendavaid sätteid ja tingimusi, kuna need on teie jaoks kohustuslikud.


Te võite seda Veebilehte lehitseda isiklikuks meelelahutuseks ja informatsiooni saamiseks. Te võite ükskõik millist materjali Veebilehelt ühte arvutisse alla laadida või välja printida ainult enda jaoks mitteäriliseks, hariduslikuks, isiklikuks või koduseks kasutamiseks. Siiski ei või te jagada, muuta, üle kanda ega redigeerida käesoleva Veebilehe sisu ilma Reckitt Benckiseri eelneva kirjaliku nõusolekuta. Te ei tohi Veebilehele linkida kolmanda poole veebileheküljelt ilma meie eelneva kirjaliku loata.

 

Kui ei ole sätestatud teisiti, kuulub autoriõigus ja muud intellektuaalomandi õigused kõigile Veebilehe materjalidele (kaasa arvatud ja ilma piiranguteta fotod ja graafilised kujutised) Reckitt Benckiserile või tema litsentsiandjatele. Omandiõigust ega intellektuaalomandiõigusi ei anta üle teile ega mis tahes muule kolmandale isikule käesoleva Veebilehe kasutamise või sellele ligipääsu kaudu; pigem jäävad kõik õigused, omandiõigus ja huvid  käesoleva Veebilehe kõigi aspektide suhtes Reckitt Benckiseri või selle litsentsiandjate ainuomandiks. Reckitt Benckiseri Veebilehti kaitseb autoriõigus ja kõik kohalduvad seadused. Kui te rikute mingeid käesoleva Juriidilise tähendusega  teatise või ükskõik millise Veebilehe tingimusi, lõpeb automaatselt teie luba kasutada neid Veebilehti. Kõik õigused, mida siin ei ole sõnasõnaliselt loovutatud, on  kaitstud.

Kui te soovite ametlikult suhelda Reckitt Benckiseriga juriidilistes küsimustes, võtke ühendust oma kohaliku Reckitt Benckiseri Firmaga. Meie korporatsiooni veebilehekülg aadressil reckittbenckiser.com sisaldab nimekirja meie kohalikest firmadest.

 

Materjal Veebilehel on esitatud “nagu on”, ilma igasuguste klauslite, garantiide, avalduste või ükskõik milliste muude tingimusteta. Reckitt Benckiser ei anna mingeid garantiisid ega tee avaldusi käesoleva Veebilehe või ükskõik millise käesoleva Veebilehega “kuuma lingiga” ühendatud veebilehe/lehtede sisu täpsuse või täielikkuse kohta. Reckitt Benckiser võib teha muudatusi sisus igal ajal ette teatamata. Materjal Veebilehel võib olla vananenud ja Reckitt Benckiser ei võta endale kohustust sellist materjali uuendada. Järelikult pakub Reckitt Benckiser maksimaalse seadusega lubatud määrani teil seda Veebilehte kasutada tingimusel, et Reckitt Benckiser välistab kõik avaldused, garantiid, klauslid ja muud tingimused, mis ilma käesoleva Juriidilise tähendusega teatiseta võinuks seoses käesoleva Veebilehega mõju omada.

 

Veebilehed, mis on kavandatud pakkuma informatsiooni meie tervisetoodete või litsentseeritud ravimite kohta, ei ole ette nähtud meditsiiniliste nõuannete või juhtnööride andmisena kasutamise kohta, vaid ainult üldinformatsioonina, millele ei saa tugineda ükski isik ega ühelgi spetsiifilisel eesmärgil. Konsulteerige alati oma arsti või apteekriga, et saada nõu ravi kohta individuaalse seisukorra ja vajaduste osas.

 

Reckitt Benckiser (kaasa arvatud ükskõik milline selle tütarfirmadest või ükskõik millised Reckitt Benckiseri ja selle tütarfirmade ametnikud, direktorid, töötajad, aktsionärid või esindajad) ei vastuta mingi otsese, kaudse, juhusliku, tuleneva või rahaliselt hüvitatava kahju eest, mis tuleneb: (a) käesolevale Veebilehele ligipääsust (või mitte ligipääsemisest), (b) käesoleva Veebilehe mingi sisu kasutamisest (või suutmatusest seda kasutada) või (c) mis tahes käesoleva Veebilehega “kuuma lingiga” ühendatud veebilehekülje/külgede sisust. Lisaks ei garanteeri Reckitt Benckiser, et see Veebileht või server, mis selle ligipääsetavaks teeb, oleks vaba viirustest või teistest kahjulikest komponentidest; teie (ja mitte Reckitt Benckiser) võtate enda kanda kogu vajaliku teeninduse, remondi või parandamise kõik kulud ja kõik kahjutasud kõigis seotud kohtumenetlustes on piiratud rahalise kahjuga ega sisalda ühelegi poolele tehtud muud ettekirjutust ega korraldust kui korraldust maksta mingi rahasumma.

 

Interneti kaudu käesolevale Veebilehele midagi lähetades või edastades garanteerite te Reckitt Benckiserile, et materjali käsitletakse nüüd ja tulevikus mittekonfidentsiaalse ja mitteomandiõiguslikuna, ning et materjali lähetamise või edastamisega ei rikuta ühegi kolmanda isiku autoriõigusi või muid õigusi. Ükskõik millist teavet või materjali käesolevale Veebilehele edastades või lähetades nõustute te, et Reckitt Benckiser ja ükskõik milline tema tütarfirmadest võib teie teavet ja/või materjali kasutada kogu maailmas ja kohalduvate seadustega sätestatud õiguskaitse maksimaalse tähtaja jooksul ükskõik millisel eesmärgil, kaasa arvatud kopeerimine, edastamine, avaldamine, levitamine ja postitamine. Reckitt Benckiseril ei ole kohustust reageerida käeolevale Veebilehele postitatud sõnumitele  ja Reckitt Benckiser ei pea maksma mingit hüvitist mis tahes sellise teabe ja/või materjali eest. Palun olge teadlik, et kohalduv rahvuslik seadus reguleerib materjali tüüpi, mida saab veebileheküljele lähetada ja te ei tohi rikkuda ühtegi sellist seadust, kaasa arvatud neid, mis keelavad ähvardava, laimava, teotava, kõlvatu, pornograafilise, siivutu või jumalavallatu materjali levitamist, või lähetada mingit materjali, mis võivad põhjustada või julgustada käitumist, mida võiks pidada kriminaalkuriteoks või üleastumiseks mis tahes muust kohalduvast  seadusest.


Reckitt Benckiser ei ole võimeline ega võta endale kohustust üle vaadata oma Veebilehtedele lähetatud teavet või materjale. Siiski jätab Reckitt Benckiser endale õiguse oma äranägemisel kõrvaldada ükskõik milline teave või materjalid, mida ta peab mis tahes põhjusel vastuvõetamatuks.

 

Reckitt Benckiser kavatseb kasutada ainult nimesid, logosid või kaubamärke, mis esinevad käesoleval Veebilehel, neil territooriumidel, kus tema või tema tütarfirmad on volitatud seda tegema, kas registreerimismenetluses olevatena  või registreeritud kaubamärkidena, litsentside või muul alusel. Kahtluste vältimiseks ei kavatse Reckitt Benckiser kasutada mingeid nimesid, logosid või kaubamärke ühelgi territooriumil, kus ta selleks volitatud ei ole, ega tarni tooteid ja/või teenuseid, mis kannavad sellist nime, logo või kaubamärki, sellisele territooriumile. Nende kaubamärkide või  käesoleva Veebilehe ükskõik millise muu sisu kasutamine või väärkasutamine, välja arvatud viisil, milline on lubatud sätetes ja tingimustes või Veebilehe sisus, on rangelt keelatud.

 

Käesoleva Veebilehe kasutamist teie poolt reguleerivad kõigis aspektides Eesti õigusaktid.
Tagasi üles