ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και σε όλες τις ιστοσελίδες της Reckitt Benckiser (εφεξής «Ιστοσελίδα/Ιστοσελίδες») καθώς και η χρήση τους διέπονται από τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και εφαρμοστέο δίκαιο. Η χρήση της Ιστοσελίδας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας. Οι Ιστοσελίδες της Reckitt Benckiser ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τη χρήση τους. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στην παρούσα και των πρόσθετων όρων οποιασδήποτε Ιστοσελίδας θα υπερισχύουν οι όροι της παρούσας. Η Reckitt Benckiser διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις ή/και να διακόψει χωρίς ειδοποίηση την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες οποτεδήποτε. Θα πρέπει από καιρού εις καιρόν να επισκέπτεσθε τις Ιστοσελίδες προκειμένου να ελέγχετε τις Νομικές Ανακοινώσεις και τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, διότι σας δεσμεύουν.

 

Μπορείτε να επισκέπτεσθε την παρούσα Ιστοσελίδα για προσωπική ψυχαγωγία και ενημέρωση. Μπορείτε να αντιγράψετε (download) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή να τυπώσετε οποιοδήποτε υλικό από την Ιστοσελίδα μόνο για προσωπική, μη εμπορική, επιμορφωτική, ιδιωτική ή οικιακή σας χρήση. Παρόλαυτά απαγορεύεται απολύτως η αναπαραγωγή, αποσυμπίληση, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή, ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή κάθε υλικού, υπηρεσίας ή λογισμικού που βρίσκεται στην παρούσα Ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Reckitt Benckiser. Δεν επιτρέπεται να συνδέσετε μέσω δεσμού (link) την παρούσα Ιστοσελίδα με άλλη ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Reckitt Benckiser.

 

Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά, τα δικαιώματα copyright καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο υλικό, στις υπηρεσίες και στο λογισμικό που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται όχι περιοριστικά οι εικόνες και τα γραφικά) ανήκουν μόνο στην Reckitt Benckiser ή σε όσους έχει παραχωρηθεί άδεια από την τελευταία. Καμία μεταβίβαση τίτλου ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε τρίτους δεν πραγματοποιείται με τη χρήση ή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Οι Ιστοσελίδες της Reckitt Benckiser προστατεύονται από copyright και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Νομικής Ανακοίνωσης ή των Ιστοσελίδων επιφέρει αυτομάτως παύση της άδειάς χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας. Η Reckitt Benckiser επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων της τα οποία δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα.

 

Η Reckitt Benckiser δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω δεσμών (links), ούτε εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει κατά την επίσκεψη των παραπάνω ιστοσελίδων, την ευθύνη υπέχουν αποκλειστικά και μόνο οι δικαιούχοι τους. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνσή σας και δεν εμπεριέχει ή υπονοεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση ή εγγύηση. 

 

Το υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα διατίθεται «ως έχει», χωρίς προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλους όρους οποιασδήποτε φύσεως. Η Reckitt Benckiser δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας. Η Reckitt Benckiser μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Το υλικό στην παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να μην έχει ανανεωθεί και η Reckitt Benckiser δεν δεσμεύεται να ανανεώνει αυτό το υλικό. Ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί την παρούσα Ιστοσελίδα με δική του ευθύνη. H Reckitt Benckiser καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα παροχή των παραπάνω υπηρεσιών και περιεχομένων και την εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας του υλικού της.

 

Οι Ιστοσελίδες, οι οποίες σχεδιάζονται για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα μας που αφορούν στην υγιεινή ή σχετικά με εγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα της Reckitt Benckiser, έχουν ως σκοπό να παρέχουν όχι ιατρικές συμβουλές ή οδηγίες χρήσης αλλά γενικές πληροφορίες, στις οποίες δεν θα πρέπει να βασίζεται οποιοσδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο. Πάντα να συμβουλεύεστε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας σχετικά με τη θεραπευτική αγωγή ατομικών περιπτώσεων και αναγκών.

 

Η Reckitt Benckiser (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων της εταιρειών και οποιουδήποτε στελέχους, διευθυντή, υπαλλήλου, μετόχου ή αντιπροσώπου της Reckitt Benckiser και των συνδεδεμένων της εταιρειών) δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία άμεση έμμεση θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη που προκύπτουν από: (α) τη δυνατότητα (ή αδυναμία) χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, (β) τη χρήση (ή αδυναμία χρήσης) οποιουδήποτε περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας, (γ) το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας που είναι ενεργά συνδεδεμένη (hot-linked) με την παρούσα Ιστοσελίδα. Επίσης, η Reckitt Benckiser δεν εγγυάται ότι η παρούσα Ιστοσελίδα ή ο διακομιστής (server) που την καθιστά προσβάσιμη δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Εσείς (και όχι η Reckitt Benckiser) αναλαμβάνετε το συνολικό κόστος οποιωνδήποτε υπηρεσιών επισκευής ή επιδιόρθωσης.

 

Με την αποστολή ή μεταβίβαση υλικού στην παρούσα Ιστοσελίδα μέσω του Διαδικτύου εγγυάστε στην Reckitt Benckiser ότι το εν λόγω υλικό είναι και θα παραμείνει μη-εμπιστευτικό και ελεύθερο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με τη μεταβίβαση ή αποστολή οποιασδήποτε επικοινωνίας ή υλικού στην παρούσα Ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι η Reckitt Benckiser και οποιαδήποτε συνδεδεμένη της εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει την παραπάνω επικοινωνία σας και/ή υλικό για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, μεταβίβασης, δημοσίευσης, μετάδοσης και αποστολής. Η Reckitt Benckiser δεν έχει καμία υποχρέωση να απαντά σε μηνύματα που αποστέλλονται στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε ευθύνεται να καταβάλλει αποζημίωση για οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία ή/και υλικό. Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι το είδος του υλικού που μπορεί να αποσταλεί σε μία Ιστοσελίδα διέπεται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο και δεν επιτρέπεται να παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία στην οποία περιλαμβάνονται νόμοι που απαγορεύουν την παροχή απειλητικού, δυσφημιστικού, συκοφαντικού, άσεμνου, πορνογραφικού ή βλάσφημο υλικού ή να αποστέλλετε οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα ή παραβίαση οποιουδήποτε άλλου νόμου που τυγχάνει εφαρμογής.

 

Η Reckitt Benckiser δεν έχει τη δυνατότητα και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ελέγχου του υλικού που αποστέλλεται στις Ιστοσελίδες της. Παρόλαυτά, η Reckitt Benckiser επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διαγράφει οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό, το οποίο θεωρεί για οποιοδήποτε λόγο μη αποδεκτό.

 

Η Reckitt Benckiser θα χρησιμοποιεί τα ονόματα, λογότυπα ή σήματα που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα μόνον στις περιοχές στις οποίες η ίδια ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της έχουν το σχετικό δικαίωμα χρήσης τους βάσει σημάτων που έχουν κατατεθεί ή κατοχυρωθεί, αδειών ή άλλων σχετικών δικαιωμάτων. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, η Reckitt Benckiser δεν θα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, λογότυπο ή σήμα σε οποιαδήποτε περιοχή στην οποία δεν έχει το σχετικό δικαίωμα και δεν θα προμηθεύει ή θα προσφέρεται να προμηθεύσει προϊόντα και/ή υπηρεσίες με οποιοδήποτε τέτοιο όνομα, λογότυπο ή σήμα σε οποιαδήποτε τέτοια περιοχή. Η χρήση των παραπάνω σημάτων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα χωρίς ειδική άδεια, απαγορεύεται αυστηρά.

 

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύονται βάσει των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εάν κάποιος όρος κριθεί δικαστικώς άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς ωστόσο να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων γίνεται μόνο γραπτώς.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετική με τους παρόντες όρους χρήσης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήστε επίσημα με την Reckitt Benckiser σχετικά με κάποιο νομικό θέμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική σας Reckitt Benckiser. Η εταιρική μας ιστοσελίδα στη διεύθυνση reckittbenckiser.com περιέχει λίστα με όλες τις κατά τόπους εταιρείες μας.