IMPORTANT LEGAL NOTICE

 

 

{0>IMPORTANT LEGAL NOTICE<}63{>MIKILVÆG TILKYNNING AÐ LÖGUM<0}

 

 {0>ATTENTION Access to and use of this site and all Reckitt Benckiser sites (hereinafter defined as “Site/ Sites“) are subject to the following terms and conditions and all applicable laws.<}0{>ATHUGIÐ Aðgangur að og notkun þessarar vefsíðu og allra vefsíðna Reckitt Benckiser (hér eftir skilgreindar sem „vefsíða/vefsíður“ verður að lúta eftirfarandi skilmálum og öllum þeim lögum sem um slíkt gildir.<0} {0>By viewing this Site, you agree to its terms; if you do not agree to its terms, do not view this Site.<}0{>Með því að skoða þessa vefsíðu fellst þú á skilmála varðandi hana ef þú fellst ekki á skilmálana sem henni fylgja skaltu ekki skoða vefsíðuna.<0}  {0>Our Sites may contain additional terms and conditions that shall be applicable to the use of those Sites.<}0{>Vefsíðum okkar geta fylgt viðbótar skilmálar sem skulu gilda um notkun slíkra vefsíðna.<0} {0>In the event that there is any conflict between the terms and conditions contained herein and the additional terms on any of our Sites then these terms shall take precedence.<}0{>Ef þeir skilmálar sem gilda um þennan samning og viðbótarskilmálar sem gilda um einhverja hinna vefsíðna okkar stangast á þá skulu þessir skilmálar gilda framar.<0} {0>Reckitt Benckiser reserves the right to revise these terms and conditions and/or to terminate without notice access to the Sites at any time.<}0{>Reckitt Benkiser áskilur sér rétt til að endurskoða þessa skilmála og að segja aðgangi að vefsíðunum upp fyrirvaralaust hvenær sem er.<0} {0>You should check the Sites from time to time to check the then current Legal Notice and other additional terms and conditions, because they are binding on you.<}0{>Þú ættir að athuga vefsíðurnar við og við til að athuga þá tilkynningu að lögum sem nú gildir og aðra viðbótarskilmála vegna þess að þú ert bundinn af þeim.<0}

{0>You may browse this Site for personal entertainment and information.<}0{>Þér er heimilt að vafra um þetta vefsvæði til skemmtunarog til upplýsingaöflunar.<0} {0>You may download on one computer or print any material on the Site for your own non- commercial, educational, private or domestic use only.<}0{>Þér býðst að hlaða niður hvaða efni sem er á eina tölvu eða að prenta hvað efni sem er á vefsvæðinu en eingöngu til eigin viðskipta- mennta-, einka- eða heimilisnota.<0}  {0>However, you may not distribute, modify, transmit or revise the contents of this Site without written permission of Reckitt Benckiser.<}0{>Samt sem áður er þér ekki heimilt að dreifa, breyta senda eða endurskoða innihald þessarar vefsíðu án skriflegrar heimildar frá Reckitt Benckiser.<0}  {0>You may not link to the Site from a third party site without our prior written permission.<}0{>Þér er ekki heimilt að setja tengil við vefsíðuna frá þriðja aðila án fyrirfram skriflegrar heimildar.<0} {0>Unless otherwise stated, the copyright and other intellectual property rights in all material on the Site (including without limitation photographs and graphical images) are owned by Reckitt Benckiser or its licensors.<}0{>Sé ekki annars getið þá er höfundarréttur og annar hugverkaréttur á öllu efni á vefsíðunni (þ.m.t. og án þess að takmarkast við, ljósmyndir og grafískar myndir) eign Reckitt Benckiser eða leyfisveitenda fyrirtækisins.<0}  {0>Neither title nor intellectual property rights are transferred to any third party through the use or access to this Site; rather, all rights, title, and interest in and to all aspects of this Site remain the sole property of Reckitt Benckiser or its licensors.<}0{>Hvorki er hægt að afsala eða verður eignarrétti eða hugverkarétti afsalað til þriðja aðila með notum á eða fyrir aðgengi að þessari vefsíðu heldur tilheyra öll réttindi, eignarréttur og eignarhlutir í og varðandi alla þætti þessarar vefsíðu einkaeign Reckitt Benckiser eða leyfisveitenda þess fyrirtækis.<0}  {0>The Reckitt Benckiser Sites are protected under copyright and other applicable laws.<}0{>Reckitt Benckiser vefsíðurnar njóta verndar samkvæmt lögum um höfundarrétt og öðrum lögum sem um þetta gilda.<0}  {0>If you breach any of the terms in this Legal Notice or any Sites, your permission to use the Sites automatically terminates.<}0{>Hafir þú brotið einhverja skilmála þessarar tilkynningar að lögum lýkur heimild þinni sjálfkrafa til að nota vefsíðurnar.<0}  {0>Any rights not expressly granted herein are reserved.<}96{>Allur réttur er áskilinn sé hann ekki veittur skýlaust í handbók þessari.<0}

 

{0>If you wish to formally communicate with Reckitt Benckiser concerning a legal matter, please contact your local Reckitt Benckiser Company.<}0{>Óskir þú eftir því að hafa formleg samskipti við Reckitt Benckiser varðandi atriði að lögum þá skaltu vinsamlega hafa samband við fyrirtæki Reckitt Benckiser á staðnum.<0}  {0>Our corporate site at reckittbenckiser.com contains a list of our local companies.<}0{>Vefsíða fyrirtækis okkar hjá reckittbenckiser.com inniheldur lista yfir fyrirtæki okkar á hverjum stað.<0}

{0>The material on the Site is provided “as is “, without any conditions, warranties, representations or other terms of any kind.<}0{>Efni á vefsíðunni er boðið fram „eins og það er“ án nokkurra skilyrða, ábyrgða, loforða eða annarra skilmála hverju nafni sem nefnast.<0}  {0>Reckitt Benckiser makes no warranties or representations about the accuracy or completeness of the content of this Site or any site(s) "hot-linked" to this Site.<}0{>Reckitt Benckiser leggur ekki fram neina ábyrgð eða loforð um nákvæmni eða að efni á þessari vefsíðu sé ítarlegt eða á vefsíðu(m) sem tengd(ar) eru þessari vefsíðu.<0}  {0>Reckitt Benckiser may make changes to content at any time without notice.<}0{>Reckitt Benckiser er heimilt að breyta efninu hvenær sem er án þess að tilkynna um það fyrirfram.<0}  {0>The material on the Site may be out of date and Reckitt Benckiser makes no commitment to update such material.<}0{>Efnið á vefsíðunni kann að vera úrelt og Reckitt Benckiser skuldbindur sig ekki til að uppfæra slíkt efni.<0}  {0>Accordingly, to the maximum extent permitted by law, Reckitt Benckiser provides you with the Site on the basis that Reckitt Benckiser excludes all representations, warranties, conditions, and other terms, which, but for this Legal Notice might have effect in relation to the Site.<}0{>Þess vegna býður Reckitt Benckiser þér aðgang að vefsíðunni að eins miklu leyti og lög leyfa á þeim grundvelli að Reckitt Benckiser útilokar öll samningsloforð, ábyrgðir, skilyrði og aðra skilmála sem gætu gilt um vefsíðuna ef þessara tilkynninga að lögum nyti ekki við.<0}

 

{0>Sites which are designed to provide information about our healthcare products or licensed medicines are not intended to provide medical advice or instructions as to use but only as general information which should not be relied upon by any individual or for any specific purpose.<}0{>Vefsíður sem hannaðar eru til að veita upplýsingar um heilsuvörur okkar eða lyf sem framleidd eru á grundvelli framleiðsluleyfa er ekki ætlað að gefa læknisráð eða leiðbeiningar um notkun heldur aðeins sem almennar upplýsingar sem einstaklingar eða fyrirtæki ættu ekki að reiða sig á í neinum sérstökum tilgangi.<0} {0>Always consult your doctor or pharmacist for advice on treatment of individual circumstances and needs.<}0{>Leitaðu ávallt til læknis eða lyfjafræðings þíns til að fá ráðleggingar um meðferð í einstökum tilvikum eða vegna þarfa einstaklings.<0}

 

 {0>Reckitt Benckiser (including any of its affiliates and any officers, directors, employees, shareholders or agents of Reckitt Benckiser and its affiliates)  shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages arising out of:<}0{>Reckitt Benckiser (þ.á.m. tengd fyrirtæki og yfirmenn, stjórnendur, starfsmenn, hluthafar eða umboðsmenn Reckitt Benckiser og tengdra fyrirtækja) skal ekki vera skaðabótaskylt vegna neins beins, óbeins, tilfallandi, afleidds tjóns eða vegna bóta í refsiskyni sem leiða af:<0} (a) getu (eða vangetu) til aðgang þessari Síðu, (b) notkun á (eða vanhæfni til nota) einhvern hluta þessarar Síðu, (c) eða innihald einhverrar síðu sem beintengist þessari Síðu. auki ábyrgist Reckitt Benckiser ekki þessi Síða eða miðlarinn sem skilar henni séu án vírusa eða annarra skaðlegra þátta. Þú (og ekki Reckitt Benckiser) tekur á þig allan kostnað við nauðsynlega þjónustu, viðgerðir, eða leiðréttingu {0>and shall include no injunction or direction to any party other than the direction to pay a monetary amount.<}0{>og skal ekki fela í sér lögbann eða fyrirmæli til neins aðila annars en yfirstjórnar um greiðslu fjárupphæðar.<0}

{0>By posting or transmitting to this Site over the Internet you are warranting to Reckitt Benckiser that the material is and<}0{>Með færslu eða sendingu til þessarar vefsíðu yfir netið ábyrgist þú gagnvart Reckitt Benckiser að efnið er og verður<0} og verða meðhöndlaðar sem, utan trúnaðar og eignarréttar, og munu eilífu verða einkaeign Reckitt Benckiser og tengdra fyrirtækja þess. Með því senda eða pósta boðsendingar eða efni á þessa Síðu samþykkir þú Reckitt Benckiser eða eitthvert tengdra fyrirtækja megi nota boðsendingar þínar og/eða efni í hvaða tilgangi sem er, þ.á m. til endursköpunar, dreifingar, útgáfu, útsendingar og tilkynningar. Reckitt Benckiser er ekki skylt svara skilaboðum sem póstuð eru á þessa síðu, þarf Reckitt Benckiser umbuna fyrir slíkar boðsendingar og/eða efni.

 

 

{0>Please be aware that applicable national law governs the type of material that can be posted to a website; and you must not contravene any such laws including those that prohibit threatening, libellous, defamatory, obscene, pornographic, indecent or profane material, or post any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence or in contravention of any other applicable law.Reckitt Benckiser is unable to and accepts no responsibility to review communications or materials posted to its Sites.<}0{>Vinsamlega athugið að gildandi landsög stjórna því efni sem má færa á vefsíðu og ekki er heimilt að brjóta gegn slíkum lögum þ.m.t. þeim lögum sem banna hótandi, ærumeiðandi, meiðandi, klúrt, klámfengið ósiðlegt eða guðlastandi efni, eða færsla efnis sem hugsanlega felur í sér eða hvetur til hegðunar sem álíta mætti refsivert brot eða andstætt öðrum gildandi lögum. Reckitt Benckiser getur ekki og mun ekki taka á sig neina ábyrgð á því að yfirfara tilkynningar eða efni sem fært er á vefsíður þess.<0}  {0>However, Reckitt Benckiser does reserve the right, using its sole discretion, to remove any communications or materials that it considers unacceptable for whatever reason.<}0{>Samt sem áður þá áskilur Reckitt Benckiser sér rétt til þess á grundvelli eigin ákvörðunar að fjarlægja allar tilkynningar eða efni sem fyrirtækið álítur óásættanlegt af hvaða ástæðu sem er.<0}

Reckitt Benckiser þykist aðeins nota heiti, fyrirtækismerki eða auðkenni sem birtast á þessari Síðu á þeim svæðum þar sem þeir og tengd fyrirtæki hafa réttindi til, hvort sem er í krafti skráðra vörumerkja eða annarra sem beðið er leyfis fyrir, heimilda, eða annars. Til að taka af allan vafa, þykist Reckitt Benckiser ekki nota nokkurt heiti, fyrirtækismerki eða auðkenni á nokkru því svæði, þar sem þeir hafa ekki réttindi til, og mun ekki útvega eða bjóðast til að útvega vörur og/eða þjónustu sem ber nokkurt slíkt heiti, fyrirtækismerki eða auðkenni á nokkurt slíkt svæði. Notkun eða misnotkun þessara vörumerkja eða einhvers annars efnis á þessari Síðu á einhvern hátt annan en tilgreindur er í þessum skilyrðum eða í efnisyfirliti Síðunnar er stranglega bönnuð.

 

 

 

{0>Your use of this Site is governed in all respects by the laws of England and Wales, without regard to choice of law provisions.<}0{>Notkun þín á þessari vefsíðu fer að öllu leyti eftir lögum Englands og Wales, án tillits til ákvæða lagaskilaréttar.<0}  {0>Any cause of action or legal claim you may have in respect of this Site must be commenced within 12 months of the cause of action arising.<}0{>Málsástæður eða lögvarðar kröfur sem þú kannt að vera með varðandi þessa vefsíðu verður að taka til meðferðar innan 12 mánaða frá því sakarefni kom upp.<0}

{0>Back to top<}0{>Back to top<0}