SVARĪGS JURIDISKS PAZIŅOJUMS

SVARĪGS JURIDISKS PAZIŅOJUMS

 

UZMANĪBU! Pieeju šai mājaslapai un visām Reckitt Benckiser mājaslapām un to izmantošanu (turpmāk šajā tekstā – “Mājaslapa/ Mājaslapas”) nosaka sekojoši noteikumi un nosacījumi, kā arī piemērojamie likumi. Apskatot šo Mājaslapu, Jūs piekrītat tās noteikumiem; ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, neapskatiet šo Mājaslapu. Mūsu Mājaslapas var saturēt papildus noteikumus vai nosacījumus, kas ir piemērojami šo Mājaslapu izmantošanai. Gadījumā, ja pastāv konflikts starp šeit ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem un papildus noteikumiem jebkurā no mūsu Mājaslapām, tad šie noteikumi ir prioritāri.

Reckitt Benckiser ir  tiesības pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus un/vai izbeigt bez brīdinājuma pieeju Mājaslapām jebkurā brīdī. Jums ir jāpārbauda Mājaslapas ik pa laikam, lai iepazītos ar tobrīd spēkā esošo Juridisko paziņojumu un citiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, jo tie Jums ir saistoši.

 

Jūs drīkstat  pārlūkot šo Mājaslapu izklaides vai informācijas iegūšanas nolūkiem. Jūs drīkstat lejupielādēt uz viena datora vai izdrukāt jebkurus materiālus par Mājaslapu tikai Jūsu nekomerciālai, izglītojošai, privātai vai sadzīves lietošanai. Tomēr Jūs nedrīkstat izplatīt, modificēt, pārraidīt vai revidēt šīs Mājaslapas saturu bez Reckitt Benckiser iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Jūs nedrīkstat saistīties ar šo Mājaslapu no trešās personas mājaslapas bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

 

Ja vien nav noteikts citādi, autortiesības un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem materiāliem Mājaslapā (bez ierobežojuma ieskaitot fotogrāfijas un grafiskos materiālus) pieder Reckitt Benckiser vai tā licences devējiem. Nedz īpašumtiesības, nedz intelektuālā īpašuma tiesības netiek nodotas Jums vai jebkurai trešajai personai ar pieeju šai Mājaslapai vai ar tās izmantošanu; visas tiesības, īpašumtiesības un priekšrocības visos šīs Mājaslapas aspektos paliek tikai Reckitt Benckiser vai tā licences devēju īpašumā. Reckitt Benckiser Mājaslapas ir aizsargātas saskaņā ar autortiesību un citiem piemērojamiem likumiem. Ja Jūs pārkāpjat kādu no šī Juridiskā paziņojuma vai jebkuras Mājaslapas noteikumiem, Jūsu atļauja izmantot Mājaslapas automātiski tiek izbeigta. Jebkuras tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajā dokumentā, tiek rezervētas.

 

Ja Jūs gribat oficiāli pārrunāt ar Reckitt Benckiser kādu juridisku jautājumu, sazinieties ar Jūsu vietējo Reckitt Benckiser uzņēmumu. Mūsu korporatīvajā mājaslapā ar adresi reckitbenckiser.com ir sniegts mūsu vietējo uzņēmumu saraksts.

 

Materiāli Mājaslapā tiek sniegti stāvoklī “kādā tie pašlaik ir”, bez jebkādiem nosacījumiem, garantijām, apliecinājumiem vai jebkuriem cita veida noteikumiem. Reckitt Benckiser neizsaka nekādas garantijas vai apliecinājumus par šīs Mājaslapas vai jebkuras citas Mājaslapas, kas saistīta ar šo Mājaslapu ar “karsto saiti”, satura precizitāti vai pilnīgumu. Reckitt Benckiser var izdarīt izmaiņas saturā jebkurā laikā bez brīdinājuma. Materiāli Mājaslapā var būt novecojuši, un Reckitt Benckiser neuzņemas nekādas saistības par šādu materiālu atjaunināšanu. Tāpat likuma atļautajā maksimālajā apjomā Reckitt Benckiser nodod Jūsu rīcībā Mājaslapu uz tāda pamata, ka Reckitt Benckiser izslēdz visus apliecinājumus, garantijas, noteikumus un citus nosacījumus kuriem, izņemot šo Juridisko paziņojumu, varētu būt ietekme uz Mājaslapu.

 

Mājaslapas, kuru nolūks ir sniegt informāciju par mūsu veselības aprūpes produktiem vai licencētajiem medikamentiem, nav paredzētas medicīnisku padomu vai norādījumu sniegšanai par to lietošanu, bet gan tikai vispārējai informācijai, uz kuru nevienai personai nav jāpaļaujas, vai jāpiemēro jebkādam konkrētam mērķim. Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu padomus par individuālās situācijas un vajadzību ārstēšanu.

 

Reckitt Benckiser (ieskaitot jebkuru no tā filiālēm un jebkuru Reckitt Benckiser un tā filiāles amatpersonu, direktoru, darbinieku, akcionāru vai aģentu) nenes atbildību par nekādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai parauga zaudējumiem, kas rodas no (a) iespējas (vai iespējas trūkuma) piekļūt šai Mājaslapai, (b) šīs Mājaslapas satura lietošanas (vai nespējas to lietot), (c) jebkādas ar šo Mājaslapu ar “karsto saisti” saistīto Mājaslapu satura  dēļ. Turklāt Reckitt Benckiser negarantē, ka šī lapa vai serveris, kas nodrošina tās pieejamību, ir brīvs no vīrusiem vai citiem kaitīgiem elementiem. Jūs (nevis Reckitt Benckiser) uzņematies visas izmaksas par visu nepieciešamo apkalpošanu, remontu vai labošanu, un jebkura tiesas lēmuma apjoms jebkurā saistītā tiesas procesā tiek ierobežots ar naudas kompensāciju, un tas neietvers nekādu norādījumu vai rīkojumu nevienai pusei, izņemot rīkojumu izmaksāt naudas summu.

 

Veicot izvietošanu vai pārraidi uz šo Mājaslapu ar interneta starpniecību, Jūs garantējat Reckitt Benckiser, ka materiāls ir un tiks apstrādāts kā nekonfidenciāls un nepersonisks, nepārkāpjot autortiesības vai citas trešo personu tiesības. Nosūtot vai izvietojot jebkādu paziņojumu vai materiālu šajā Mājaslapā, Jūs apliecināt savu piekrišanu tam, ka Reckitt Benckiser vai tā saistītajiem uzņēmumiem ir tiesības izmantot Jūsu paziņojumus un/vai materiālus jebkādiem mērķiem, ieskaitot reproducēšanu, nosūtīšanu, publicēšanu, pārraidi un izvietošanu visā pasaulē maksimālo laika periodu, ko pieļauj piemērojamie likumi. Reckitt Benckiser nav pienākuma atbildēt uz vēstījumiem, kas izvietoti šajā Mājaslapā, kā arī sniegt jebkāda veida kompensāciju par jebkuru šo paziņojumu un/vai materiālu. Jums jāapzinās, ka materiālu veidus, ko drīkst izvietot interneta mājaslapā, regulē piemērojamie konkrētās valsts likumi; un Jūs nedrīkstat pārkāpt šādus likumus, ieskaitot tos, kas aizliedz draudus saturošus, nomelnojošus, cieņu aizkarošus, piedauzīgus, pornogrāfiskus, nepieklājīgus vai neķītrus materiālus, vai izvietot jebkādu materiālu, kas būtu tāda darbība (vai veicinātu tādu darbību), ko varētu uzskatīt par kriminālnoziegumu vai jebkura cita piemērojamā likuma pārkāpumu.

 

Reckitt Benckiser neuzņemas nekādu atbildību par tā Mājaslapās izvietoto paziņojumu un materiālu rediģēšanu. Tomēr Reckitt Benckiser patur sev tiesības tikai pēc saviem ieskatiem izņemt jebkuru paziņojumu vai materiālu, ko tas uzskata par nepieņemamu jebkura iemesla dēļ.

 

Reckitt Benckiser izmantos tikai tādus vārdus, logo vai zīmes, kas redzamas šajā Mājaslapā tajās teritorijās, kurās tas vai tā saistītie uzņēmumi ir tiesīgi to darīt, izmantojot vai nu pieteiktas, bet vēl nereģistrētas, vai reģistrētas preču zīmes, licences vai citādi. Lai izvairītos no domstarpībām, Reckitt Benckiser neizmantos nekādus vārdus, logo vai zīmes tajās teritorijās, kurās tas nav tiesīgs to darīt, un nepiegādās vai nepiedāvās piegādāt preces un/vai pakalpojumus ar jebkādu tādu vārdu, logo vai zīmi jebkurā tādā teritorijā.. Jebkāda šo preču zīmju vai cita šīs Mājaslapas satura lietošana vai ļaunprātīga izmantošana, izņemot šajos Noteikumos un nosacījumos vai Mājaslapas saturā noteikto, ir stingri aizliegta.

 

Šīs Mājaslapas izmantošanu visos aspektos regulē Latvijas likumi.

 

- Atpakaļ uz augšdaļu