SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS

 

 

SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS

 

            DĖMESIO! Prieigą prie šio ir visų kitų Reckitt Benckiser tinklalapių (toliau - „Tinklalapis/Tinklalapiai“) bei jų naudojimą nustato toliau nurodytos sąlygos ir terminaibei visi taikytini įstatymai. Peržiūrėdami šį Tinklalapį, Jūs sutinkate su jame nurodytomis sąlygomis; jeigu Jūs nesutinkate su šiomis sąlygomis, nežiūrėkite šio Tinklalapio. Mūsų Tinklalapiuose gali būti papildomų sąlygų ir terminų, kurie taikomi tų Tinklalapių naudojimui. Esant prieštaravimams tarp šių sąlygų bei terminų ir tarp papildomų sąlygų, nurodytų bet kuriame kitame mūsų Tinklalapyje, viršesnėmis bus laikomos šiame dokumente nurodytos sąlygos. Reckitt Benckiser pasilieka teisę pakeisti šias sąlygas ir terminus ir/arba juos bet kuriuo metu panaikinti prieigą prie Tinklalapių be pranešimo. Laikas nuo laiko Jūs turėtumėte patikrinti Tinklalapį, kad sužinotumėte tuo metu galiojantį Teisinį pranešimą bei kitas papildomas sąlygas ir terminus, kadangi jie yra Jums privalomi.


Galite peržvelgti šį Tinklalapį savo pramogai ar ieškodami informacijos. Galite parsisiųsdinti į vieną kompiuterį ar atsispausdinti bet kokią šiame Tinklalapyje pateiktą medžiagą tik nekomerciniais, švietimo, asmeniniais tikslais ar namų reikmėms. Tačiau negalite platinti, keisti, perduoti ar taisyti šio Tinklalapio turinio be raštiško leidimo. Negalima daryti sąsajų (saitų) su Tinklalapiu iš trečiosios šalies tinklalapio be išankstinio mūsų raštiško sutikimo.

 

Jeigu nenurodyta kitaip, autoriaus teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą Tinklalapio medžiagą (įskaitant, be apribojimų, nuotraukas ir grafinius vaizdus) priklauso Reckitt Benckiser ar jos licenciarams. Nei nuosavybės teisė, nei intelektinės nuosavybės teisės nėra perduodamos nei Jums nei bet kokiai trečiajai šaliai pasinaudojant prieiga prie šio Tinklalapio ar naudojantis šiuo Tinklalapiu; visos teisės, nuosavybės teisė, visi su šiuo Tinklalapiu susiję interesai ir aspektai yra tik Reckitt Benckiser ar jos licenciarų nuosavybė. Reckitt Benckiser Tinkalapiai yra saugomi autoriaus teisė ir kitokie taikytini įstatymai. Jei pažeisite bet kurią šio Teisinio pranešimo ar bet kurio Tinklalapio sąlygą, Jūsų leidimas naudotis Tinklalapiais bus automatiškai panaikintas. Reckitt Benckiser pasilieka sau visas teises, aiškiai nesuteiktas šiame tekste.

 

Jeigu norite oficialiai susisiekti su Reckitt Benckiser dėl teisinių klausimų, prašome susisiekti su vietine Reckitt Benckiser įmone. Bendrame puslapyje reckittbenckiser.com yra pateiktas mūsų vietinių įmonių sąrašas.

 

Tinklalapyje pateikiama medžiaga tokia, kokia yra, be jokių sąlygų, garantijų, pareiškimų ar kokių nors kitokių sąlygų. Reckitt Benckiser nesuteikia jokių garantijų ir nedaro jokių pareiškimų dėl šio Tinklalapio turinio tikslumo ar išsamumo, kaip ir dėl turinio kitų Tinklalapių, susietų su šiuo Tinklalapiu aktyviaisiais saitais. Reckitt Benckiser gali bet kuriuo metu pakeisti turinį be pranešimo. Tinklalapyje pateikta medžiaga gali būti pasenusi ir Reckitt Benckiser neįsipareigoja atnaujinti šios medžiagos. Atitinkamai, laikantis įstatymų leidžiamos apimties, Reckitt Benckiser suteikia galimybę naudotis Tinklalapiu su sąlyga, kad Reckitt Benckiser neįtraukia jokių pareiškimų, garantijų, sąlygų ir kitų terminų, kurie, atsižvelgiant į šį Teisinį pranešimą, gali turėti įtakos ryšium su šiuo Tinklalapiu.

 

Tinklalapiai, kurie skirti pateikti informaciją apie mūsų su sveikatos priežiūra susijusius produktus arba registruotus vaistus, neskirti suteikti medicininių patarimų arba naudojimo instrukcijų. Šie Tinklalapiai skirti pateikti tik bendro pobūdžio informaciją, kuria turi nepasikliauti nei vienas individas jokiais konkrečiais tikslais. Visada pasitarkite su gydytoju ar vaistininku dėl individualių ar konkrečių atvejų ar aplinkybių.

 

 Reckitt Benckiser (įskaitant bet kurią jos įmonę, tarnautoją, direktorių, darbuotoją, akcininką, Reckitt Benckiser agentą ar kitą narį) nebus laikoma atsakinga už bet kokią tiesioginius, netiesioginius, pernelyg nutolusius ar baudinius nuostolius, kylančius iš: (a) galėjimo (ar negalėjimo) prisijungti prie šio Tinklalapio, (b) galėjimo (ar negalėjimo) pasinaudoti šio Tinklalapio bet kokiu turiniu, ar (c) turiniu bet kokio tinklapio (tinklapių), kurie su šiuo Tinklalapiu sujungti aktyviaisiais saitais. Be to, Reckitt Benckiser negarantuoja, kad šis Tinklalapis ar serveris, kuris suteikia galimybę naudotis šiuo Tinklalapiu, yra nepažeisti virusų ar kitų žalingų elementų; Jūs (o ne Reckitt Benckiser) prisiimate visas būtinas serviso, taisymo ar atitaisymo išlaidas, o bet kokios teismo paskirtos sumos bus apribotos tik pinigine žala ir neapims kitokių draudimų ar nurodymų bet kuriai šaliai kaip tik nurodymus išmokėti pinigų sumą.


Kreipdamiesi ar perduodami medžiagą į šį Tinklalapį internetu, Jūs užtikrinate Reckitt Benckiser, kad ši medžiaga yra ir bus laikoma nekonfidencialia ir kad ji nebus kieno nors nuosavybė ir kad ji nepažeidžia autorių teisių ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų teisių. Bet kokiu būdu perduodami ar talpindami medžiagą šame Tinklalapyje, Jūs sutinkate, kad Reckitt Benckiser ar bet kuri susijusi įmonė gali naudoti Jūsų informaciją ir/arba medžiagą bet kokiems tikslams, įskaitant atgaminimo, perdavimo, skelbimo, transliavimo ir talpinimo tikslu visame pasaulyje taikytinų įstatymų maksimaliai leidžiamą terminą. Reckitt Benckiser neįsipareigoja atsakyti į atsiųstas į šį Tinklalapį žinutes ar išmokėti kompensaciją už tokią informaciją ir/arba medžiagą. Prašome atkreipti dėmesį, kad taikytini nacionaliniai įstatymai nurodo, kokia medžiaga gali būti patalpinta Tinklalapyje ir Jūs turite nepažeisti šių įstatymų, įskaitant tuos, kurie draudžia grasinti, šmeižti, įžeisti, vartoti nešvankią kalbą, pornografinę, nepadorią ar šventvagišką medžiagą, ar atsiųsti medžiagą, kurioje galėtų būti kriminalinės veikos elementų ar kuri galėtų skatinti kriminalinę veiką ar pažeisti kurį nors kitą taikytiną įstatymą.

 

Reckitt Benckiser negali ir neprisiima jokios atsakomybės peržvelgti į jos Tinklalapius atsiųstą medžiagą ar kreipimusis. Tačiau Reckitt Benckiser pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kurį kreipimąsi ar medžiagą, kurią dėl nesvarbu kokios priežasties laikys netinkama.


Reckitt Benckiser ketina pavadinimus, logotipus arba ženklus, pavaizduotus šiame Tinklalapyje, naudoti tik tose teritorijose, kuriose ji ar jos susijusios įmonės turi teisę tai daryti, remdamasi pareikštais registruoti ar įregistruotais prekių ženklais, licencijomis ar kitomis teisėmis. Siekiant išvengti abejonių, Reckitt Benckiser neketina naudoti jokių pavadinimų, logotipų ar ženklų jokioje teritorijoje, kurioje ji neturi teisės to daryti, ir nepateiks ar nesiūlys pateikti produktų ir/arba paslaugų, susijusių su šiais pavadinimais, logotipais ar ženklais tokioje teritorijoje. Šių prekių ženklų naudojimas ar neteisingas jų naudojimas, kaip ir šio Tinklalapio turinio naudojimas ar neteisingas naudojimas, išskyrus kaip nurodyta šiose sąlygose bei terminuose ar Tinklalapyje, griežtai draudžiamas.

 

Jūsų naudojimuisi (visiems jo aspektams) šiuo Tinklalapiu taikomi Lietuvos įstatymai.

Į viršų