BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING

 

 

BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING

 

 LET OP: toegang tot en het gebruik van deze site en alle sites van Reckitt Benckiser (hieronder “Site/Sites“ genoemd) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door deze Site te bekijken, stemt u in met de voorwaarden; indien u niet instemt met de voorwaarden, gelieve u deze Site niet te bekijken. Onze Sites kunnen aanvullende voorwaarden bevatten, die van toepassing zijn op het gebruik van die Sites. Ingeval de voorwaarden in deze kennisgeving strijdig zijn met de aanvullende voorwaarden op een van onze Sites, dan hebben de voorwaarden in deze kennisgeving de prioriteit. Reckitt Benckiser behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te herzien en/of te allen tijde zonder kennisgeving toegang tot de Sites te beëindigen. U dient van tijd tot tijd de actuele Wettelijke kennisgeving en andere aanvullende voorwaarden op de Sites te controleren omdat ze bindend van aard zijn voor u.

 

U mag deze site bezoeken voor persoonlijk vermaak of voor het opzoeken van informatie. U mag materiaal van de Site downloaden op één computer of afdrukken, uitsluitend voor uw eigen niet-commerciële, educatieve, privé- of thuisgebruik. U mag echter niet de inhoud van deze Site verspreiden, wijzigen, verzenden of herzien zonder de schriftelijke toestemming van Reckitt Benckiser. U mag vanaf de site van een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geen koppeling aanbrengen naar de Site .

 

Behoudens waar anders vermeld, zijn het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op de Site (inclusief, zonder beperkingen foto's en grafische afbeeldingen) eigendom van Reckitt Benckiser of haar licentiegevers. De eigendom noch de intellectuele eigendomsrechten worden aan een derde overgedragen door het gebruik van of de toegang tot deze Site; integendeel, alle rechten op en belangen in deze Site en alle aspecten ervan blijven uitsluitend eigendom van Reckitt Benckiser of haar licentiegevers. De Reckitt Benckiser-sites worden beschermd door het auteursrecht en andere toepasselijke wetten. Indien u inbreuk pleegt op om het even welke voorwaarde in deze Wettelijke kennisgeving, hebt u automatisch geen toestemming meer de Sites te gebruiken. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze kennisgeving worden verleend, worden voorbehouden.

 

Indien u formeel wilt communiceren met Reckitt Benckiser betreffende een wettelijke aangelegenheid, gelieve u contact op te nemen met uw lokale Reckitt Benckiser-onderneming. De site van onze onderneming op reckittbenckiser.com bevat een lijst van onze lokale ondernemingen.

Het materiaal op de Site wordt geleverd in een staat waarin het zich feitelijk bevindt, zonder enige condities, garanties, beweringen of andere voorwaarden van om het even wat voor aard. Reckitt Benckiser garandeert of beweert niets aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze Site of een of meer andere sites die een "hot-link" naar deze Site hebben. Reckitt Benckiser kan te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de inhoud. Het materiaal op de Site kan verouderd zijn en Reckitt Benckiser verplicht zich niet dergelijk materiaal bij te werken. Dienovereenkomstig biedt Reckitt Benckiser u deze Site, voorzover dat maximaal door de wet is toegestaan met uitsluiting van alle beweringen, garanties, condities en andere voorwaarden die, afgezien van deze Wettelijke kennisgeving, van kracht zouden kunnen zijn met betrekking tot de Site.

 

Sites die ontworpen zijn om informatie te verschaffen over onze gezondheidsproducten of toegelaten medicijnen zijn niet bedoeld om medisch advies of aanwijzingen voor het gebruik te verstrekken, doch slechts als algemene informatie die door geen enkel individu of voor geen enkel specifiek doel dient te worden vertrouwd. Raadpleeg altijd uw arts of apotheker over de behandeling van individuele omstandigheden en behoeften.

 

 Reckitt Benckiser (met inbegrip van aan haar gelieerde ondernemingen, haar leidinggevende functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van Reckitt Benckiser en aan haar gelieerde ondernemingen) is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of bijkomstige schade, gevolgschade of schade met een boetekarakter die voortvloeit uit: (a) de mogelijkheid (of onmogelijkheid) om deze site te bezoeken, (b) het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) gelijk welke inhoud van deze site of (c) de inhoud van gelijk welke site(s) die "gehot-linkt" zijn naar deze site. Bovendien staat Reckitt Benckiser er niet borg voor dat deze site of de server die hem ter beschikking stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. U (en niet Reckitt Benckiser) moet zelf instaan voor de volledige kosten van alle vormen van onderhoud, reparaties of correcties die noodzakelijk zijn en een eventuele toekenning in een desbetreffende procedure blijft beperkt tot een geldelijke schadevergoeding en zal geen rechterlijk bevel of aanwijzing aan wie dan ook inhouden, behalve de aanwijzing een geldbedrag te betalen.

Door materiaal aan deze Site te verzenden of over te dragen via internet, garandeert u Reckitt Benckiser dat dit materiaal niet-vertrouwelijk en niet-particulier is en niet als zodanig behandeld zal worden. Als u een bericht of materiaal overdraagt of verzendt naar deze site, stemt u ermee in dat Reckitt Benckiser of de dochterondernemingen van Reckitt Benckiser uw bericht en/of materiaal gebruiken voor gelijk welke doeleinden, met inbegrip van vermenigvuldiging, overdracht, publicatie, vertoning en verzending. Reckitt Benckiser is op geen enkele wijze verplicht de berichten die naar deze site verzonden worden te beantwoorden, en Reckitt Benckiser dient geen vergoeding te voorzien voor ontvangen berichten en/of materiaal. Weest u zich ervan bewust dat toepasselijke nationale wetgeving bepaalt welk type materiaal naar een website kan worden verzonden; u mag dergelijke wetten niet schenden, met inbegrip van de wetten die bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onbehoorlijk of godslasterlijk materiaal verbieden, en u mag geen materiaal verzenden dat zou kunnen worden opgevat als (het bevorderen van) gedrag dat zou worden beschouwd als strafbaar feit of als schending van een andere toepasselijke wet.

 

Reckitt Benckiser is niet in staat berichten of materialen die naar haar Sites zijn verzonden te inspecteren en accepteert er geen verantwoordelijkheid voor. Reckitt Benckiser behoudt zich echter het recht voor om naar eigen inzicht berichten of materialen te verwijderen die zij om wat voor reden dan ook onaanvaardbaar acht.

Reckitt Benckiser houdt zich voor om namen, logo's of merktekens die op deze site verschijnen enkel te gebruiken in de domeinen waarin Reckitt Benckiser of de dochterondernemingen van Reckitt Benckiser hiervoor toestemming hebben op grond van voorlopige en gedeponeerde handelsmerken of vergunningen, of op andere wijze. Om twijfelgevallen te vermijden houdt Reckitt Benckiser zich voor geen gebruik te maken van namen, logo's of merken in domeinen waarin het bedrijf hiervoor geen toestemming heeft, en in deze domeinen geen producten en/of diensten te verstrekken of aan te bieden die deze namen, logo's of merken dragen. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of van gelijk welke andere inhoud van deze site is, als het niet vermeld wordt in de voorwaarden en condities of in de inhoud van de site, ten strengste verboden.


Uw gebruik van deze Site wordt in alle opzichten beheerst door de wetten van Engeland en Wales, zonder rekening te houden met bepalingen aangaande de rechtskeuze. Als u een proces of rechtsvordering wilt instellen aangaande deze Site, moet u dit/deze aanvangen binnen 12 maanden na het ontstaan van de rechtsgrond ervan.

Naar boven