Warunki Prawne

Warunki Prawne

 

Niniejsza strona jest przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Polski. Niniejsza strona internetowa (dalej: „Strona”) jest własnością i pozostaje pod kontrolą Reckitt Benckiser Polska SA (Reckitt Benckiser).

 

Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa. Przeglądając tę stronę akceptują Państwo przedstawione niżej warunki. Jeśli nie akceptujecie Państwo któregokolwiek z tych warunków, prosimy o nie korzystanie z tej witryny.

 

Korzystanie z niektórych stron internetowych należących do Reckitt Benckiser może odbywać się z uwzględnieniem dodatkowych warunków. Warunki te opisane będą na poszczególnych stronach internetowych Reckitt Benckiser. W przypadku sprzeczności między ogólnymi warunkami opisanymi na niniejszej stronie a szczególnymi warunkami opisanymi na innych stronach Reckitt Benckiser, obowiązywać będą poniższe warunki ogólne.

 

Reckitt Benckiser może w każdej chwili zmienić warunki dotyczące korzystania ze strony, powinni zatem Państwo okresowo przeglądać tę stronę, aby sprawdzić, jakim aktualnie podlega ona warunkom.

 

Możecie Państwo przeglądać tę stronę dla rozrywki lub informacji. Zabronione jest reprodukowanie, kopiowanie, dalsza dystrybucja, modyfikowanie, przesyłanie, dalsze publikowanie lub zmiana zawartości stron Reckitt Benckiser bez uzyskania pisemnej zgody Reckitt Benckiser. Korzystanie ze strony Reckitt Benckiser nie powoduje żadnego przekazania praw autorskich lub własności intelektualnej, wszelkie prawa autorskie dotyczące wszelkich aspektów danej strony pozostają wyłączną własnością Reckitt Benckiser lub innych podmiotów z nim związanych. Zabrania się zamieszczania linku do stron Reckitt Benckiser na stronach osób trzecich bez wyraźnej, pisemnej zgody Reckitt Benckiser.

 

W braku odmiennych postanowień, prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na stronach internetowych Reckitt Benckiser (w tym zdjęć i materiałów graficznych) przysługują Reckitt Benckiser lub podmiotom upoważnionym. Korzystanie ze stron internetowych Reckitt Benckiser nie powoduje przejścia praw autorskich i prawa własności intelektualnej na osoby trzecie. Strony Reckitt Benckiser chronione są prawem autorskim i innymi, właściwymi aktami prawnymi. Naruszenie jakichkolwiek warunków korzystania ze stron internetowych Reckitt Benckiser jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z nich. Ochronie podlegają także wszelkie inne, niewymienione tu prawa Reckitt Benckiser.

 

Jeśli macie Państwo jakikolwiek pytania prawne związane z niniejszymi Warunkami Prawnymi lub działalnością Reckitt Benckiser, prosimy o bezpośredni kontakt.  

 

Strony internetowe Reckitt Benckiser informujące o produktach leczniczych nie stanowią informacji medycznej ani instrukcji korzystania z produktu, a jedynie ogólną informację, której nie należy utożsamiać z poradą lekarską. Przed użyciem danego produktu zawsze skonsultuj się z lekarzem.

 

Reckitt Benckiser nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa oświadczenia, co do dokładności lub kompletności zawartości niniejszej strony ani zawartości jakiejkolwiek strony lub stron z nią połączonych ("hot-linked"). Wszelkie roszczenia dotyczące tej strony związane są wyłącznie z produktami lub usługami Reckitt Benckiser. Ani Reckitt Benckiser, ani żaden z podmiotów z nim związanych nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikłe lub wynikające z kary szkody powstałe w wyniku: (a) dostępu lub braku dostępu do niniejszej strony, (b) wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania zawartości niniejszej strony, (c) zawartości jakiejkolwiek strony połączonej ("hot-linked") z niniejszą stroną. Dodatkowo Reckitt Benckiser nie gwarantuje, że niniejsza strona i serwer, na którym jest zamieszczona są wolne od wirusów lub innych czynników szkodliwych. Całkowity koszt ewentualnych napraw, serwisowania i dokonywania poprawek sprzętu w wyniku ewentualnych uszkodzeń poniosą użytkownicy (nie Reckitt Benckiser).

 

Wszelkie komunikaty lub materiały zamieszczane lub przesyłane na tę stronę przez Internet nie są traktowane jako poufne lub podlegające ochronie własności i stają się wyłączną własnością Reckitt Benckiser i podmiotów z nią związanych. Przesyłając lub zamieszczając jakiekolwiek komunikaty lub materiały wyrażacie Państwo zgodę na to, aby Reckitt Benckiser lub jakikolwiek podmiot z nim związany mogły je wykorzystywać do dowolnych celów, włączając reprodukcję, transmisję, publikację, przekaz radiowy i telewizyjny oraz wysyłkę pocztową. Reckitt Benckiser nie jest w żaden sposób zobowiązany do odpowiedzi na wiadomości zamieszczane na niniejszej stronie, ani nie będzie zwracać kosztów za jakichkolwiek komunikaty i/lub materiały. Prosimy nie zamieszczać ani nie przesyłać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźbę, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, nieprzyzwoitych lub profanujących, ani żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznanego za przestępstwo kryminalne lub naruszenie prawa.

 

Reckitt Benckiser, lub podmioty z nim związane, posiada prawa do używania wszelkich nazw, logo i znaków występujących na niniejszej stronie na terenach, na których posiada takie prawa na podstawie rejestracji znaków towarowych, patentów, licencji lub innych. Reckitt Benckiser nie używa żadnych nazw, logo ani znaków na terenach, na których nie posiada prawa do ich używania, ani nie dostarcza lub oferuje na tych terenach produktów i/lub usług noszących takie nazwy, logo lub znaki. Użycie lub niewłaściwe użycie tych znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów zawartości stron Reckitt Benckiser jest zakazane, chyba że treść niniejszych warunków prawnych lub strony stanowi inaczej.

 

Niniejsze warunki prawne podlegają rygorom prawa polskiego. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na rozwiązywanie wszelkich sporów prawnych wyłącznie przed polskimi sądami. Niniejsze warunki prawne wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2005.

 

© 2007 Reckitt Benckiser Polska SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.