IMPORTANT LEGAL NOTICE

 

 

VIKTIGT JURIDISKT MEDDELANDE

OBSERVERA
att åtkomst till och användning av denna och alla andra av Reckitt Benckisers webbplatser (nedan kallade ”Webbplats/Webbplatser”) lyder under följande villkor och samtliga tillämpliga lagar. Vid användning av denna Webbplats accepterar du dess villkor. Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda Webbplatsen. Våra Webbplatser kan innehålla ytterligare villkor som gäller vid användning av de specifika Webbplatser. I händelse av konflikt mellan dessa villkor och ytterligare villkor som finns på någon av våra Webbplatser, är det dessa villkor som gäller. Reckitt Benckiser förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort dessa villkor, när som helst, utan att meddela det på Webbplatserna. Du bör kontrollera Webbplatserna med jämna mellanrum för att se det gällande juridiska meddelandet och de övriga villkoren, eftersom de är bindande.

Du kan bläddra på denna sida för personlig underhållning och information.  Du får hämta material från Webbplatsen till din dator eller skriva ut materialet, men endast i personligt, icke-kommersiellt, utbildande syfte och för privat hemmabruk. Du får inte distribuera, ändra, skicka eller på annat sätt revidera innehållet på denna Webbplats utan skriftligt tillstånd från Reckitt Benckiser. Du får inte lägga länkar till Webbplatsen från en tredje parts webbplats utan att först ha vårt skriftliga tillstånd.

 

Om ingenting annat anges tillhör all upphovsrätt och alla immateriella rättigheter till materialet på Webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, fotografier och grafiska bilder) Reckitt Benckiser eller deras licensgivare. Äganderätt eller immateriella rättigheter kan inte överföras till en tredje part vid användning av eller åtkomst till denna Webbplats. Alla rättigheter, äganderätter och intressen i alla aspekter av denna Webbplats kvarstår som egendom med exklusiv äganderätt av Reckitt Benckiser eller deras licensgivare. Reckitt Benckisers Webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra tillämpliga lagar. Om du bryter mot något av villkoren i detta juridiska meddelande eller på någon av Webbplatserna, upphör automatiskt din rätt att använda Webbplatserna. Rättigheter som inte uttryckligen anges här är förbehållna.

 

Om du vill ha en formell kommunikation med Reckitt Benckiser gällande juridiska frågor så kontakta närmaste Reckitt Benckiser. På vår företagswebbplats reckittbenckiser.com finns en lista över våra lokala företag.

Materialet på Webbplatsen ges i ”i befintligt skick” utan förutsättningar, garantier, representationer eller några som helst andra villkor. Reckitt Benckiser garanterar inte tillförlitligheten eller fullständigheten i innehållet på denna Webbplats eller webbplatser som är direkt länkade till denna Webbplats. Reckitt Benckiser kan när som helst ändra innehållet utan förvarning. Materialet på Webbplatsen kan vara gammalt och Reckitt Benckiser garanterar inte att sådant material uppdateras. Därmed tillhandahåller Reckitt Benckiser Webbplatsen, i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag, utan några som helst representationer, garantier, förutsättningar eller andra villkor utöver det juridiska meddelandet för Webbplatsen.

 

Webbplatser som är avsedda att ge information om våra hälsovårdsprodukter eller receptbelagda mediciner är inte avsedda att ge medicinsk rådgivning eller instruktioner för användning. Det är endast allmän information som inte ska användas som fakta av någon eller för något specifikt syfte. Rådgör alltid med din läkare eller apotekare om behandling av ditt individuella fall och dina behov.

 

Reckitt Benckiser (inklusive alla dotterbolag och befattningshavare, styrelseledamoter, anställda, aktieägare eller agenturer till Reckitt Benckiser och dess dotterbolag) kan inte hållas ansvariga för några direkt, indirekt, tillfällig, följd- eller straffskada beroende på: (a) möjligheten (eller oförmågan) att komma in på denna sida, (b) användningen av (eller oförmågan att använda) all information på denna sida, (c) eller innehållet på någon annan sida som är länkad till denna sida. Dessutom garanterar Reckitt Benckiser inte att denna sida eller servern som gör sidan tillgänglig inte har virus eller andra skadliga komponenter. Du (och inte Reckitt Benckiser) står för alla kostnader av all nödvändig service, reparation eller korrigering och inbegriper inga andra förelägganden till någon part än föreläggandet att betala ett kontant belopp.

Genom att posta eller sända material till denna Webbplats på Internet garanterar du Reckitt Benckiser att materialet är och kommer att behandlas som, icke konfidentiell och icke patentskyddad och skall förbli Reckitt Benckisers och dess dotterbolags exklusiva egendom. Genom att överföra och posta kommunikation och material till denna sida, godkänner du att Reckitt Benckiser eller något av dess dotterbolag kan använda din kommunikation och/eller material för alla ändamål, inkluderat återgivande, överföring, publicering, sändning och postning. Reckitt Benckiser är inte skyldig att svara på meddelanden som postats på denna sida, Reckitt Benckiser behöver inte heller erlägga någon kompensation för sådan kommunikation och/eller material. Observera att rådande lokal lagstiftning styr vilket material som kan postas på en webbplats och du får inte bryta mot sådana lagar, inklusive lagar som förbjuder hotfullt, kränkande, förtalande, oanständigt, pornografiskt eller omoraliskt material, eller posta material som bryter mot andra lagar eller uppmuntrar till lagbrott.

 

Reckitt Benckiser har inte möjlighet och tar inte ansvar för att övervaka all kommunikation och postat material på sina Webbplatser. Reckitt Benckiser förbehåller sig emellertid rätten att, enligt egen bedömning, avlägsna sådant material eller sådan kommunikation som av någon anledning anses vara oacceptabel.

Reckitt Benckiser har endast för avsikt att använda namn, logon eller märken som visas på denna sida inom de områden där företaget eller dess dotterbolag har rätt att göra så, antingen genom avvaktande eller registrerade varumärken, licenser eller dylikt. För att undvika misstankar, har Reckitt Benckiser inte för avsikt att använda något namn, logo eller märke inom något område där de inte har rätt att göra så, och kommer inte att leverera eller erbjuda produkter och/eller tjänster som bär sådant namn, logo eller märke inom något av dessa områden. Användningen eller missbruket av dessa varumärken eller annat innehåll på denna sida, förutom de som godkänts enligt dessa termer och villkor eller i innehållet på sidorna, är strängt förbjudet.

 

Din användning av denna Webbplats lyder i alla avseenden och utan undantag under engelsk och walesisk lag. Alla rättsliga handlingar eller krav gällande denna Webbplats måste vidtas inom 12 månader från orsaken till handlingen eller kravet.

Tillbaka till början